Zarządzenie Nr 73/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 189.855,76 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 175.113,76 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego prace socjalną w środowisku - 7.200 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 7.542 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 189.855,76 zł, w tym na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 175.113,76 zł
- wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego pracę socjalną w środowisku - 7.200 zł
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów - 7.542 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 175.113,76 zł, z tego na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 175.113,76 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 710 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 710 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 73/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 października 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 175.113,76
  01095 Pozostała działalność 175.113,76
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 175.113,76
2. 852 Pomoc społeczna 7.200
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.200
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7.200
3. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7.542
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 7.542
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7.542
    Razem zwiększenia 189.855,76

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 73/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 października 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 175.113,76
  01095 Pozostała działalność 175.113,76
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.433,60
  4430 Różne opłaty i składki 171.680,16
2. 852 Pomoc społeczna 7.200
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.200
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.200
3. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7.542
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 7.542
  3240 Stypendia dla uczniów 7.542
    Razem zwiększenia 189.855,76

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 73/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 października 2017 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 175.113,76
  01095 Pozostała działalność 175.113,76
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 175.113,76
    Razem zwiększenia 175.113,76
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 175.113,76
  01095 Pozostała działalność 175.113,76
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.433,60
  4430 Różne opłaty i składki 171.680,16
    Razem zwiększenia 175.113,76

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 73/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 października 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 710 710
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   710
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   710
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 350  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350  
  75095 Pozostała działalność 360  
  4300 Zakup usług pozostałych 360  
    Razem 710 710

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.12.2017 09:46
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.12.2017 09:49