Zarządzenie Nr 75/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 13.400 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 13.400 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 13.400 zł, w tym na:
- zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 13.400 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 13.000 zł, w tym:
a) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 700 zł
b) w dziale "Rodzina" na kwotę 12.300 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 75/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 października 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 13.400
  80101 Szkoły podstawowe 13.400
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 13.400
    Razem zwiększenia 13.400

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 75/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 października 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 13.400
  80101 Szkoły podstawowe 13.400
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.400
    Razem zwiększenia 13.400

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 75/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 października 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 852 Pomoc społeczna 700 700
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 700 700
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   700
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700  
2. 855 Rodzina 12.300 12.300
  85501 Świadczenia wychowawcze 1.500 1.500
  3110 Świadczenia społeczne   1.500
  4260 Zakup energii 1.500  
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.000 10.000
  3110 Świadczenia społeczne   10.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000  
  85504 Wspieranie rodziny 800 800
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   800
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800  
    Razem 13.000 13.000

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 75/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.12.2017 10:07
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.12.2017 10:09