Zarządzenie Nr 76/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 2.634,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 2.634,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 76/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 października 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 2.634 2.634
  80101 Szkoły podstawowe 1.000 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 0
  80110 Gimnazja 1.634 2.634
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.634 0
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 1.000
  4430 Różne opłaty i składki 0 1.634

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 76/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.12.2017 10:17
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.12.2017 10:17