Zarządzenie Nr 77/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 83.515 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 11.175 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 3.000 zł
d) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 12.000 zł
e) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 500 zł
f) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 14.640 zł
g) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 5.200 zł
h) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 2.000 zł
i) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 17.000 zł
j) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 18.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 2 listopada 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 11.175 11.175
  02001 Gospodarka leśna 11.175 11.175
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25  
  4120 Składki na Fundusz Pracy   175
  4270 Zakup usług remontowych   11.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 11.000  
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3.000 3.000
  40002 Dostarczanie wody 3.000 3.000
  4270 Zakup usług remontowych   3.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3.000  
3. 600 Transport i łączność 12.000 12.000
  60017 Drogi wewnętrzne 12.000 12.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   12.000
  4300 Zakup usług pozostałych 12.000  
4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 500
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 500
  4260 Zakup energii 500  
  4300 Zakup usług pozostałych   500
5. 750 Administracja publiczna 14.640 14.640
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14.640 14.640
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 470  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   14.640
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7.000  
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.230  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200  
  4300 Zakup usług pozostałych 30  
  75095 Pozostała działalność 5.940  
  4190 Nagrody konkursowe 1.060  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.680  
  4300 Zakup usług pozostałych 3.200  
6. 801 Oświata i wychowanie 5.200 5.200
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 5.200 5.200
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   5.200
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.200  
7. 851 Ochrona zdrowia 2.000 2.000
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.000 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000  
  4220 Zakup środków żywności   2.000
8. 852 Pomoc społeczna 17.000 17.000
  85202 Domy pomocy społecznej   17.000
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   17.000
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 17.000  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.000  
9. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18.000 18.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18.000 18.000
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   300
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   5.352
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   5.200
  4120 Składki na Fundusz Pracy   800
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000  
  4270 Zakup usług remontowych   6.348
  4300 Zakup usług pozostałych 16.000  
    Razem 83.515 83.515

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 77/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.12.2017 10:22
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.12.2017 10:47