Zarządzenie Nr 81/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 3.179 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznacżonych na:
- dofinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich - 179 zł
- wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej - 3.000 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 3.179 zł, w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadania z zakresu spraw obywatelskich - 179 zł
- zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej - 3.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych "niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 3.179 zł, z tego na:
- dofinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich - 179 zł
- wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej - 3.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 26.967 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 4.600 zł
b) w dziale "Działalność usługowa" na kwotę 1.000 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 7.367 zł
d) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 500 zł
e) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 13.500 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 1.000 zł na:
- wykonanie przeglądów okresowych budynków komunalnych - 1.000 zł
3.Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 81/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 listopada 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 179
  75011 Urzędy wojewódzkie 179
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 179
2. 852 Pomoc społeczna 3.000
  85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.000
    Razem zwiększenia 3.179

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 81/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 listopada 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 179
  75011 Urzędy wojewódzkie 179
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 179
2. 852 Pomoc społeczna 3.000
  85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.000
  3110 Świadczenia społeczne 3.000
    Razem zwiększenia 3.179

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 81/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 listopada 2017 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 179
  75011 Urzędy wojewódzkie 179
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 179
2. 852 Pomoc społeczna 3.000
  85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.000
    Razem zwiększenia 3.179
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 179
  75011 Urzędy wojewódzkie 179
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 179
2. 852 Pomoc społeczna 3.000
  85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.000
  3110 Świadczenia społeczne 3.000
    Razem zwiększenia 3.179

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 81/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 listopada 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 4.600 4.600
  60016 Drogi publiczne gminne 400 400
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   400
  4410 Podróże służbowe krajowe 400  
  60017 Drogi wewnętrzne 4.200  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.300  
  4300 Zakup usług pozostałych 900  
  60095 Pozostała działalność   4.200
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   900
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   900
  4300 Zakup usług pozostałych   2.400
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.000  
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.000  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
3. 710 Działalność usługowa 1.000 1.000
  71035 Cmentarze 1.000 1.000
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   1.000
4. 750 Administracja publiczna 7.367 7.367
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200 7.367
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   7.367
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7.167  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 167  
5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 500
  75412 Ochotnicze straże pożarne 500  
  4430 Różne opłaty i składki 500  
  75421 Zarządzanie kryzysowe   500
  4300 Zakup usług pozostałych   500
6. 758 Różne rozliczenia   1.000
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   1.000
  4810 Rezerwy   1.000
7. 801 Oświata i wychowanie 13.500 13.500
  80101 Szkoły podstawowe 10.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000  
  80110 Gimnazja   10.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   10.000
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 3.500 3.500
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500  
    Razem 27.967 27.967

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 81/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.12.2017 11:39
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.02.2018 11:37