Zarządzenie Nr 82/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 3.122 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na:
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 18 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 104 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej - 3.000 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 41.935 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na:
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 666 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 41.269 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 3.122 zł, w tym na:
- zakup materiałów związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - 18 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 104 zł
- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników ośrodka pomocy społecznej - 3.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 41.935 zł, w tym na:
- wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 666 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 41.269 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfmansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 122 zł, z tego na:
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 18 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 104 zł
2. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 41.935 zł, z tego na:
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 666 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 41.269 zł
3. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 36.200 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 11.400 zł
b) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 1.800 zł
c) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 9.000 zł
d) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 200 zł
e) w dziale "Rodzina" na kwotę 7.800 zł
f) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 6.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 82/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 listopada 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 3.104
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 104
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 104
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.000
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 3.000
2. 855 Rodzina 18
  85503 Karta Dużej Rodziny 18
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 18
    Razem zwiększenia 3.122
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 666
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 666
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 666
2. 855 Rodzina 41.269
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 41.269
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 41.269
    Razem zmniejszenia 41.935

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 82/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 listopada 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 3.104
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 104
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 104
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
2. 855 Rodzina 18
  85503 Karta Dużej Rodziny 18
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18
    Razem zwiększenia 3.122
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 666
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 666
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 666
2. 855 Rodzina 41.269
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 41.269
  3110 Świadczenia społeczne 41.269
    Razem zmniejszenia 41.935

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 82/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 listopada 2017 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 104
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 104
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 104
2. 855 Rodzina 18
  85503 Karta Dużej Rodziny 18
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18
    Razem zwiększenia 122
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 666
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 666
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 666
2. 855 Rodzina 41.269
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 41.269
  3110 Świadczenia społeczne 41.269
    Razem zmniejszenia 41.935
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 104
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 104
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 104
2. 855 Rodzina 18
  85503 Karta Dużej Rodziny 18
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 18
    Razem zwiększenia 122
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 666
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 666
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 666
2. 855 Rodzina 41.269
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 41.269
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 41.269
    Razem zmniejszenia 41.935

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 82/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 listopada 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 11.400 11.400
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11.400 11.400
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2.400
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   4.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000  
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000  
  4430 Różne opłaty i skladki 400  
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   5.000
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.800 1.800
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1.800 1.400
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   1.400
  4300 Zakup usług pozostałych 400  
  4430 Różne opłaty i składki 1.400  
  75421 Zarządzanie kryzysowe   400
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   400
3. 801 Oświata i wychowanie 9.000 9.000
  80101 Szkoły podstawowe 9.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000  
  80110 Gimnazja   5.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5.000
  80113 Dowożenie uczniów do szkół   4.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1.500
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.500
  4120 Składki na Fundusz Pracy   1.000
4. 852 Pomoc społeczna 200 200
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 200 200
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   200
5. 855 Rodzina 7.800 7.800
  85501 Świadczenie wychowawcze 2.500 2.500
  3110 Świadczenia społeczne   2.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500  
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.000 5.000
  3110 Świadczenia społeczne   5.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000  
  85504 Wspieranie rodziny 300 300
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   300
  4410 Podróże słuzbowe krajowe 300  
6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.000 6.000
  90001 Świadczenie wychowawcze 6.000 4.000
  4260 Zakup energii 6.000  
  4480 Podatek od nieruchomości   4.000
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   2.000
  4300 Zakup usług pozostałych   2.000
    Razem 36.200 36.200

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.12.2017 11:45
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.02.2018 13:15