Stary Dzików dn. 23 stycznia 2018 r.

GKiOś.6220.12.2012

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 30 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j Dz. U. z 2017 poz. 1405 z poź zm. powoływanej dalej jako Uooś)

 

zawiadamiam

w ramach postepowania z udziałem społeczeństwa że, w dniu 18.12.2017r. zostało wniesione uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Moszczanica AN-I”  o zakres określony w wezwaniu.

Wypełniając dyspozycję  art. 77 ust. 1 i 4 Uooś Wójt Gminy Stary Dzików przed  wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zwrócił się do organów o uzgodnienia. Na etapie uzgodnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał ponownie Inwestora do uzupełnienia Raportu o którym mowa powyżej.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze jest prowadzone z udziałem społeczeństwa.

 Wójt Gminy Stary Dzików jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie iDyrektorem Regionalnym Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Rzeszowie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od 23.01.2018r. do 14.02.2018r. każdy będzie się mógł zapoznać z całą dokumentacją dotyczącą inwestycji. Dokumenty będą do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie. W tym samym terminie będzie można zgłaszać uwagi i wnioski na adres: Urząd Gminy Stary Dzików ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stary Dzików pok. 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 Uooś.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dokumentów o środowisku na stronie BIP Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, a także wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Stary Dzików.  

 

 

WÓJT GMINY

 

         Barbara Małecka

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wniesieniu uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Moszczanica AN-I”
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:23.01.2018 14:31
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:23.01.2018 14:31