(utraciła moc w uchwale nr 31/V/2019) Uchwała Nr 186/XLVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok

(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 31/V/2019)

Uchwała Nr 186/XLVII/2017
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa wart. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
1) zawieranych na czas nieokreślony
2) zawieranych na czas określony do kwoty 2.500.000 zł

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
1) zawieranych na czas nieokreślony
2) zawieranych na czas określony do kwoty 500.000 zł

§ 5

Traci moc uchwała Nr 129/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc w uchwale nr 31/V/2019) Uchwała Nr 186/XLVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2018 09:27