Uchwała Nr 187/XLVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Uchwała Nr 187/XLVII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 863.878,06 zł z następujących źródeł:
a) wpływy ze sprzedaży drewna - 572.978,06 zł
b) wpływy ze sprzedaży ścieków - 35.000 zł
c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 126.000 zł
d) zwrot podatku VAT za lata ubiegłe - 26.000 zł
e) zwroty za ogrzewanie (na podstawie wystawianych refaktur) - 35.000 zł
f) wpływy ze sprzedaży działek rolnych - 30.000 zł
g) wsparcie na zalesienie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 38.900 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.169.828,70 zł z następujących źródeł:
a) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików" - 1.104.438,06 zł
b) wpływy ze sprzedaży wody - 60.000 zł
c) dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików - 5.390,64 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 227.440 zł z przeznaczeniem na:
a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół - 22.000 zł
b) zakup gazu do ogrzewania budynków oświatowych - 24.000 zł
c) zakup oleju grzewczego (budynki oświatowe i Urzędu Gminy w Starym Dzikowie) - 65.000 zł
d) zakup żywności do stołówek szkolnych - 6.000 zł
e) wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie - 103.000 zł
f) pokrycie kosztów związanych z procesem sądowym - 3.440 zł
g) wynagrodzenia pracowników GOPS - 4.000 zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 533.390,64 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie pn. "Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Stary Dzików" - 200.000 zł
b) zadanie pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza szatniowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Cewkowie" - 324.000 zł
c) zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików - 5.390,64 zł
d) finansowanie zadań związanych z rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi - 4.000 zł
6. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 187/XLVII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 30.000
  01095 Pozostała działalność 30.000
  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości 30.000
2. 020 Leśnictwo 611.878,06
  02001 Gospodarka leśna 611.878,06
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 572.978,06
  0970 Wpływy z różnych dochodów 38.900
3. 750 Administracja publiczna 61.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 61.000
  0830 Wpływy z usług 35.000
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 26.000
4. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 61.000
  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 61.000
  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35.000
5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 35.000
  0830 Wpływy z usług 35.000
    Razem zwiększenia 863.878,06
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 60.000
  40002 Dostarczanie wody 60.000
  0830 Wpływy z usług 60.000
2. 750 Administracja publiczna 249.241,46
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 249.241,46
  6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 249.241,46
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.390,64
  90002 Gospodarka odpadami 5.390,64
  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.390,64
4. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 855.196,60
  92195 Pozostała działalność 855.196,60
  6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 855.196,60
    Razem zmniejszenia 1.169.828,70

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 187/XLVII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2017 r.

 

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 146.440
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 146.440
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.440
2. 801 Oświata i wychowanie 77.000
  80101 Szkoły podstawowe 61.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000
  4260 Zakup energii 24.000
  80110 Gimnazja 10.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
  80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6.000
  4220 Zakup środków żywności 6.000
3. 852 Pomoc społeczna 4.000
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000
    Razem zwiększenia 227.440
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 200.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000
2. 855 Rodzina 4.000
  85508 Rodziny zastępcze 2.000
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2.000
  85510 Działność placowek opiekuńczo-wychowawczych 2.000
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2.000
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.390,64
  90002 Gospodarka odpadami 5.390,64
  4300 Zakup usług pozostałych 5.390,64
4. 926 Kultura fizyczna 324.000
  92601 Obiekty sportowe 324.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 324.000
    Razem zmniejszenia 533.390,64

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 187/XLVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2018 12:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż