Uchwała Nr 188/XLVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 188/XLVII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletnich projektów stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 129/XXXV/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok z późniejszymi zmianami:
a) pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza szatniowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Cewkowie" poprzez zmniejszenie zakresu przedsięwzięcia w 2017 roku wskutek zmniejszenia wydatków o kwotę 324.000 zł i jednoczesne zwiększenie zakresu przedsięwzięcia w 2018 roku wskutek zwiększenia wydatków o kwotę 324.000 zł spowodowanych zmianami w harmonogramie realizacji zadania.
b) pn. "Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w rruejscowosci Stary Dzików" poprzez zmniejszenie zakresu przedsięwzięcia w 2017 roku wskutek zmniejszenia wydatków o kwotę 200.000 zł i jednoczesne zwiększenie zakresu przedsięwzięcia w 2018 roku wskutek zwiększenia wydatków o kwotę 200.000 zł spowodowanych zmianami w harmonogramie realizacji zadania.
c) pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików" poprzez zmianę okresu realizacji zadania do 2018 roku oraz zwiększenie zakresu przedsięwzięcia wskutek zwiększenia wydatków o kwotę 200.000 zł w 2018 roku spowodowanych koniecznością rozszerzenia zakresu prac budowlanych w budynku Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.
2. W związku ze zmianą, o której mowa w ust. 1:
- zmniejszeniu ulegają wydatki na przedsięwzięcia wymienione w ust. 1 lit a) i b) w 2017 r. o kwotę 524.000 zł
- zwiększeniu ulegają wydatki na przedsięwzięcia wymienione w ust. 1 lit. a), b) i c) w 2018 r. o kwotę 724.000 zł
3. Zwiększeniu o kwotę 200.000 zł ulegają łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wymienione w ust. 1 lit. c).
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ulegaja zwiększeniu do kwoty 11.060.234,39 zł.
4. Limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 ulega zwiększeniu o kwotę 200.000 zł, w tym:
- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 534.000 zł
- w roku 2018 zwiększa się o kwotę 734.000 zł

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załacznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa wart. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 188/XLVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2018 13:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż