Uchwała Nr 190/XLVIII/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 20014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików"

Uchwała Nr 190/XLVIII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 20014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć w 2017 roku pożyczkę długoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494-12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików" w wysokości 2.008.194 zł (słownie: dwa miliony osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote).

§ 2

1. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2018 ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą na rachunek pożyczki Gminy Stary Dzików, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych.
2. Odsetki od pożyczki spłacane będą z dochodów własnych budżetu gminy w latach 2017-2018.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki oraz zabezpieczenia terminowej spłaty pożyczki określonej w § 1 w formie weksla własnego "In blanco" wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 190/XLVIII/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 20014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2018 13:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż