Uchwała Nr 191/XLVIII/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Uchwała Nr 191/XLVIII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.008.194 zł z następujących źródeł:
a) środki finansowe w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików" - 2.008.194 zł
2. Szczegółowe kwoty zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.008.194 zł.
2. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będzie długoterminowa pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików") w kwocie 2.008.194 zł
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.008.194 zł zł, z tego:
- § 903 "Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" - 2.008.194 zł
4. Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 2.008.194 zł, w tym:
- na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików" finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2.008.194 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 191/XLVIII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 2.008.194
  60014 Drogi publiczne powiatowe 2.008.194
  6297 Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2.008.194
    Razem zmniejszenia 2.008.194

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 191/XLVIII/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2018 13:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż