Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Ułazowie

Wójt Gminy Stary Dzików

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Ułazowie

Lokal znajduje się w budynku wielofunkcyjnym w Ułazowie. Lokal składa się z 4 pomieszczeń i toalety, łączna powierzchnia to 92,8 m2 p.u., lokal posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Lokal przeznaczony jest do prowadzenia działalności handlowo–usługowej.
Lokal położony jest na działce nr ewid. 1593/1  
Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza netto − 6,00 zł/1 m2/m-c
Wadium − 500,00 zł
Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat.
Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 10% stawki wywoławczej za 1m2, z zaokrągleniem do dziesiętnej części złotego.
Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o należny podatek VAT w wysokości 23%.
Czynsz ten każdego następnego roku będzie waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok w stosunku do poprzedniego, obwieszczonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku deflacji czynsz nie ulega zmianie.
Przetarg odbędzie się dnia 26 lutego 2018r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79; 37-632 Stary Dzików (pok. nr 19)
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. wpłacenie wadium
- w gotówce (do dnia 23.02.2018r. godz. 15.00)
- przelewem na konto Gminy Stary Dzików nr konta: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Oddział Stary Dzików nr 53 9094 0006 2001 0000 0039 0007 (nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu, za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Stary Dzików).
2. Przedłożenie komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:
- dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu;
- dowodu tożsamości;
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
- uzupełnione oświadczenie stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 i  załącznik nr 2 regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików.
Wynajmujący zastrzega:
- wzywa się zainteresowanych najmem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin.
- przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń;
- wadium kandydata na najemcę nie podlega zwrotowi i jest zaliczone  na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych;
- przepadek wadium na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy po upływie 7 dni od daty zamknięcia przetargu;
- wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali;
- możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, z uzasadnieniem przyczyny.
 
                                                                                               Wójt Gminy Stary Dzików
                                                                                                      Barbara Małecka

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Ułazowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.02.2018 13:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż