Uchwała Nr 195/XLIX/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Uchwała Nr 195/XLIX/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.008.194 zł z następujących źródeł:
a) środki fmansowe w ramach PRaW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików" - 2.008.194 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 39.277,21 zł z przeznaczeniem na:
a) opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dla pięciu Otwartych Stref Aktywności zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików - 6.150 zł
b) remont samochodu strażackiego w OSP Cewków - 7.000 zł
c) zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich w Cewkowie i Ułazowie - 18.127,21 zł
d) wynagrodzenie asystenta rodziny (zwiększenie etatu z 1/2 do 3/4) - 5.000 zł
e) wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej do zadań:
- "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych wygon koło Halesiaka dz. nr ewid. 2190 miejsc. Stary Dzików" - 1.500 zł
- "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych wygon koło Granisza dz. nr ewid. 5749 miejsc. Cewków" - 1.500 zł
4. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Określa się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.497.080,25 zł.
2. Planowana nadwyżka przeznaczona będzie na rozchody budżetu w kwocie 1.497.080,25 zł.
3. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1.968.916,79 zł, z tego:
- § 963 "Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" - 1.968.916,79 zł.
4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.084.891,54 zł, z tego:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 613.055 zł
- na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 471.836,54 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 195/XLIX/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 31 stycznia 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 2.008.194
  60014 Drogi publiczne powiatowe 2.008.194
  6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2.008.194
    Razem zwiększenia 2.008.194

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 195/XLIX/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 31 stycznia 2018 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000
  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 3.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 7.000
  4270 Zakup usług remontowych 7.000
3. 855 Rodzina 5.000
  85504 Wspieranie rodziny 5.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000
4. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24.277,21
  92195 Pozostała działalność 24.277,21
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.127,21
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.150
    Razem zwiększenia 39.277,21

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 195/XLIX/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.02.2018 08:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż