Zarządzenie Nr 83/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 112.808,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 108.118,00 zł
b) w dziale 750 "Administracja publiczna" na kwotę 430,00 zł
c) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 4.260,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 83/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 listopada 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 108.118 108.118
  80101 Szkoły podstawowe 80.255 0
  4010 Wynagrodzenia osobowe 69.400 0
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000 0
  4120 Składki na Fundusz Pracy 612 0
  4410 Podróże służbowe krajowe 243 0
  80103 Oddziały przedszkolne 5.152 18.010
  4010 Wynagrodzenia osobowe 4.630 15.900
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 385 0
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0 2.110
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 0
  4410 Podróże służbowe krajowe 74 0
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 12.340 14.090
  4010 Wynagrodzenia osobowe 9.150 11.500
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.350 1.800
  4120 Składki na Fundusz Pracy 82 790
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 758 0
  80110 Gimnazja publiczne 7.139 6.760
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.023 0
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0 5.760
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.620 0
  4120 Składki na Fundusz Pracy 496 0
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 1.000
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 315 6.324
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 1.124
  4300 Zakup usług pozostałych 0 3.000
  4410 Podróże służbowe krajowe 315 0
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 2.200
  80148 Stołówki szkolne 2.917 611
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.632 0
  4120 Składki na Fundusz Pracy 105 0
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0 443
  4220 Zakup środków żywności 1.000 0
  4260 Zakup energii 180 0
  4300 Zakup usług pozostałych 0 168
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 0 55.973
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 6.368
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 28.114
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0 7.350
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 12.075
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0 1.728
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 338
  80195 Pozostała działaność 0 6.350
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 4.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 2.350
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.260 4.260
  85401 Świetlice szkolne 4.260 4.260
  4010 Wynagrodzenia osobowe 3.783 0
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 477 0
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 60
3. 750 Administracja publiczna 421 421
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 421 421
  4120 Składki na Fundusz Pracy 400 0
  4280 Zakup usług zdrowotnych 0 300
  4300 Zakup usług pozostałych 0 121
  4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 21 0

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 83/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:20.02.2018 13:15
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.02.2018 13:15