Zarządzenie Nr 84/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o fmansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 103.994 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 102.674 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej - 1.320 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 8.315 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 463 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 7.852 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 103.994 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 102.674 zł
- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników ośrodka pomocy społecznej - 1.320 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 8.315 zł, w tym na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 463 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 7.852 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 102.674 zł, z tego na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 102.674 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 6.400 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 3.000 zł
b) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 2.000 zł
c) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 1.400 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 84/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 listopada 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.320
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.320
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1.320
2. 855 Rodzina 102.674
  85501 Świadczenie wychowawcze 102.674
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 102.674
    Razem zwiększenia 103.994
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 8.315
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 463
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 463
  85216 Zasiłki stałe 7.852
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7.852
    Razem zmniejszenia 8.315

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 84/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 listopada 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.320
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.320
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.320
2. 855 Rodzina 102.674
  85501 Świadczenie wychowawcze 102.674
  3110 Świadczenia społeczne 102.674
    Razem zwiększenia 103.994
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 8.315
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 463
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 463
  85216 Zasiłki stałe 7.852
  3110 Świadczenia społeczne 7.852
    Razem zmniejszenia 8.315

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 84/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 listopada 2017 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 102.674
  85501 Świadczenie wychowawcze 102.674
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 102.674
    Razem zwiększenia 102.674
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 102.674
  85501 Świadczenie wychowawcze 102.674
  3110 Świadczenia społeczne 102.674
    Razem zwiększenia 102.674

 

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 84/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 listopada 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 3.000 3.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.000 3.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   3.000
2. 801 Oświata i wychowanie 2.000 2.000
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 2.000 2.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000  
3. 851 Pomoc społeczna 1.400 1.400
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.400 1.400
  4190 Nagrody konkursowe   1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   400
    Razem 6.400 6.400

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 84/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:20.02.2018 14:15
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.02.2018 14:17