Zarządzenie Nr 87/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 65.670 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 19.100 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 3.400 zł
d) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 200 zł
e) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 13.460 zł
f) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 4.500 zł
g) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 2.500 zł
h) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 20.500 zł
i) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 2.010 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 87/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 grudnia 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 19.100 19.100
  02001 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19.100 19.100
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.500  
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   1.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.000  
  4270 Zakup usług remontowych   17.600
  4300 Zakup usług pozostałych 3.600  
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3.400 3.400
  40002 Dostarczanie wody 3.400 3.400
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 700  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200  
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   700
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   900
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000
  4260 Zakup energii 1.600  
  4280 Zakup usług zdrowotnych   400
  4300 Zakup usług pozostałych 600  
  4410 Podróże służbowe krajowe   400
  4530 Podatek od towarów i usług 300  
3. 600 Transport i łączność 200 200
  60016 Drogi publiczne gminne 200 200
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   100
  4120 Składki na Fundusz Pracy   100
4. 750 Administracja publiczna 13.460 13.460
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.160 13.460
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   13.460
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 560  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 100  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.500  
  4300 Zakup usług pozostałych 6.000  
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.300  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300  
5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.500 4.500
  75412 Ochotnicze straże pożarne 4.500 4.500
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500  
  4270 Zakup usług zdrowotnych   3.500
6. 801 Oświata i wychowanie 2.500 2.500
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 2.500 2.500
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.000
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   1.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500  
7. 852 Pomoc społeczna 20.500 20.500
  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   2.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
  4410 Podróże służbowe krajowe   600
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1.400
  85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   6.000
  3110 Świadczenia społeczne   6.000
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania   6.000
  3110 Świadczenia społeczne   6.000
  85295 Pozostała działalność   6.000
  3110 Świadczenia społeczne   6.000
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 20.500  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.000  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.500  
  4410 Podróże służbowe krajowe 100  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500  
8. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.010 2.010
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.010 2.010
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   500
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   900
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2.010  
  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   610
    Razem 65.670 65.670

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 87/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:23.02.2018 14:00
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:23.02.2018 14:03