Zarządzenie Nr 89/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 112.808,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 10.002,00 zł
b) w dziale 750 "Administracja publiczna" na kwotę 2.242,00 zł
c) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 900,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 89/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 15 grudnia 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 10.002 10.002
  80101 Szkoły podstawowe 7.510 800
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 570 390
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.650 0
  4300 Zakup usług pozostałych 3.753 0
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 210
  4410 Podróże służbowe krajowe 537 0
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 200
  80103 Oddziały przedszkolne 0 1.190
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 890
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 300
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0 2.700
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 1.900
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 800
  80110 Gimnazja publiczne 0 2.730
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 1.400
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 1.100
  4260 Zakup energii 0 230
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 212 1.942
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 362
  4300 Zakup usług pozostałych 212 0
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 1.580
  80148 Stołówki szkolne 2.280 640
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 640
  4220 Zakup środków żywności 2.100 0
  4260 Zakup energii 180 0
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 900
  85401 Świetlice szkolne 900 900
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900 0
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 900
3. 750 Administracja publiczna 2.242 2.242
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2.242 2.242
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 1.000
  4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 1.940 0
  4120 Składki na Fundusz Pracy 42 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 260 0
  4300 Zakup usług pozostałych 0 1.242

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 89/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.02.2018 11:01
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.02.2018 11:01