Zarządzenie Nr 90/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 43.675 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 43.000 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 71 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 604 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 43.675 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 43.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 71 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 604 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 43.000 zł, z tego na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 43.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 21.250,43 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 4.153,50 zł
b) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 427 zł
c) w dziale "Rodzina" na kwotę 16.669,93 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 90/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 grudnia 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 675
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 71
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 71
  85216 Zasiłki stałe 604
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 604
2. 855 Rodzina 43.000
  85501 Świadczenia wychowawcze 43.000
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 43.000
    Razem zwiększenia 43.675

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 90/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 grudnia 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 675
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 71
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 71
  85216 Zasiłki stałe 604
  3110 Świadczenia społeczne 604
2. 855 Rodzina 43.000
  85501 Świadczenia wychowawcze 43.000
  3110 Świadczenia społeczne 43.000
    Razem zwiększenia 43.675

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 90/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 grudnia 2017 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 43.000
  85501 Świadczenia wychowawcze 43.000
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 43.000
    Razem zwiększenia 43.000
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 43.000
  85501 Świadczenia wychowawcze 43.000
  3110 Świadczenia społeczne 43.000
    Razem zwiększenia 43.000

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 90/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 grudnia 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 4.153,50 4.153,50
  75011 Urzędy wojewódzkie 538.50 538.50
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 538.50  
  4300 Zakup usług pozostałych   138.50
  4410 Podróże służbowe krajowe   400
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.000 1.000
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   1.000
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.615  
  4300 Zakup usług pozostałych 2.615  
  75095 Pozostała działalność   2.615
  4300 Zakup usług pozostałych   2.615
2. 852 Pomoc społeczna 427 427
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 427 427
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   427
  4430 Rózne opłaty i składki 427  
3. 855 Rodzina 16.669,93 16.669,93
  85501 Świadczenie wychowawcze 6.088,14 6.088,14
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   110
  3110 Świadczenia społeczne   674,11
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.387,14  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   1.098,89
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 373,09  
  4120 Składki na Fundusz Pracy   1.355,41
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   160,07
  4260 Zakup energii 174,11  
  4300 Zakup usług pozostałych   974,13
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 153,80  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   715,53
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1.000
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimen5tacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.581,79 10.581,79
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   180
  3110 Świadczenia społeczne 9.266,14  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   6.417,74
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   80,26
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 931,36  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 82,84  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.372,51
  4280 Zakup usług zdrowotnych   200
  4300 Zakup usług pozostałych   1.325
  4410 Podróże służbowe krajowe 133.72  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 167,73  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1.006,28
    Razem 21.250,43 21.250,43

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 90/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.02.2018 13:24
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.02.2018 13:27