Zarządzenie Nr 91/2017
Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa Oobrony Cywilnej Gminy Stary Dzików
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w gminie Stary Dzików

Na podstawie art. 90 pkt 3 i art. 91 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (Dz. U z 2014r., poz. 1512j.t.), art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia RM z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U z 2012r., poz. 741), § 1 pkt 3 rozporzqdzenia RM z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wartości interwencyjnych oraz kryteriów dla poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań (Dz. U z 2004r. Nr 98, poz. 987), § 7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia RM z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U z 2005 roku Nr 20, poz. 169 z późn.zm.) oraz Rekomendacji dotyczących zasad przygotowań ochrony zdrowia do działań w roku 2014 w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz zarządzenia nr 22/2017 Starosty Lubaczowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 7 listopada 2017 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, zwany dalej planem opracowuje się na okres wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w celu zapewnienia jak naj szybszego dostarczenia preparatów stabilnego jodu dla mieszkańców Gminy Stary Dzików.

§ 2

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w gminie wykonują urzędy: powiatowy oraz gminny.

§ 3

Organem odpowiedzialnym za opracowanie, treść planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest Wójt Gminy Stary Dzików (§ 3 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia RM z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach Dz. U z 2012r., poz. 741).

§ 4

Zabezpieczenie działań interwencyjnych na terenie gminy w tabletki jodku potasu wylicza Wojewoda wg podziału określonego dla liczebności poszczególnych grup ryzyka zgodnie z rozdziałem IV pkt 32 Rekomendacji dotyczących zasad przygotowań ochrony zdrowia do działań w roku 2014 w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (MZ-OKR-OR-075-3862-1/MS/14), wyliczenia w ujęciu gminnym Starosta Lubaczowski przekazuje do organów gminnych, wg załącznika nr 1 do Planu.

§ 5

Wójt Gminy Stary Dzików opracowuje wykaz podstawowych miejsc dystrybucji preparatów jodowych, podając sposób transportu preparatów jodowych oraz wykaz osób odpowiedzialnych za ich odbiór dla przynależnego terenu (gmina w ujęciu sołectw), wg załącznika nr 2 do Planu.

§ 6

Wojewoda opracowuje procedurę zwolnienia z rezerw strategicznych preparatów stabilnego jodu zgodnie z art. 18 i 19 ustawy o rezerwach strategicznych.

§ 7

Wojewoda opracowuje procedurę pobierana z magazynu rezerw strategicznych (składnicy wojewódzkiej) tabletek jodku potasu przez upoważnionego przedstawiciela z Gminy.

§ 8

Wójt Gminy Stary Dzików określa, szczegółowe zasady opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w gminie.

§ 9

Przedmiotowy plan dystrybucji preparatów jodowych składa się z:
1. planu głównego:
1) podstawa prawna opracowania planu;
2) ogólna charakterystyka oraz zagrożenia promieniotwórcze dla województwa podkarpackiego;
3) grupy ryzyka i dawkowanie jodku potasu w przypadku skażenia radiologicznego i przekroczenia limitów interwencyjnych;
4) koncepcja dystrybucji preparatów stabilnego jodu na terenie gminy w sytuacji wystąpienia zagrożenia radiacyjnego;
2. procedury postępowania:
1) procedura zwolnienia z rezerw strategicznych preparatów stabilnego jodu zgodnie z art. 18 i 19 ustawy o rezerwach strategicznych (dotyczy wojewody podkarpackiego);
2) procedura pobierana z magazynu rezerw strategicznych (składnicy wojewódzkiej) tabletek jodku potasu przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i powiatu.
3. Załączniki funkcjonalne:
1) dane dotyczące liczby ludności gminy w podziale sołectwa i poszczególne grupy ryzyka wraz z podziałem tabletek jodowych;
2) dane dotyczące punktów dystrybucji preparatów jodu na terenie gminy,
3) lokalizacja poszczególnych punktów wydawania preparatów jodu na obszarach poszczególnych sołectw;
4) sposób transportu preparatów jodu na terenie powiatu i na obszarze poszczególnych gmin;
5) wzory:
a) rozporządzenia porządkowego nr .../... Wójta Gminy Stary Dzików z dnia ... w sprawie wprowadzenia działań interwencyjnych na terenie powiatu lubaczowskiego po wystąpieniu zdarzenia radiacyjnego, załącznik nr 6 do Planu;
b) wniosku do Ministra Gospodarki o nieodpłatne udostępnienie z rezerw strategicznych tabletek ze stabilnym jodem (wykonuje Wojewoda Podkarpacki);
c) upoważnienia do odbioru preparatów jodowych;
d) protokoły wydania/przyjęcia preparatów jodowych (w postaci tabletek) załącznik;
6) arkusz aktualizacji planu.

§ 10

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego powinien odwoływać się do informacji zawartych w Wojewódzkim planie postępowania awaryjnego na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe, dokonując skoordynowanego i efektywnego działania w sytuacji zdarzenia radiacyjnego, korelacji danych rzeczowo-materiałowych i osobowych oraz informacji wynikających z ww. planu.

§ 11

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego opracowuje się w formie:
1) dokumentów opisowych i aplikacji komputerowych pozwalających na zbieranie i przetwarzanie danych niezbędnych do powiatowego planu postępowania awaryjnego na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego;
2) dokumentów graficznych - zestawień, map, planów, szkiców aplikacji komputerowych pozwalających zbierać, przetwarzać i wizualizować dane.

§ 12

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, wymaga zatwierdzenia przez Wójta Gminy Stary Dzików. Z treścią planu mają obowiązek zapoznać się sołtysi obsługujący punkty dystrybucji preparatów stabilnego jodu w Gminie Stary Dzików.

§ 13

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego podlega corocznej aktualizacji w części dotyczącej ilości tabletek jodku potasu wyliczonych przez Wojewodę zgodnie z podziałem określonym dla Iiczebności poszczególnych grup ryzyka na podstawie przesłanych przez gminę ilości osób w grupach ryzyka wg stanu na 31 grudnia.

§ 14

Wszelkie zmiany w zakresie dystrybucji preparatów jodowych czyli: miejsca dystrybucji preparatów jodowych, sposobu transportu preparatów a także osób odpowiedzialnych za ich odbiór należy zgłaszać do organu nadrzędnego celem aktualizacji planu.

§ 15

O nadaniu klauzuli niejawności planu decyduje organ sporządzający plan, stosownie do zakwalifikowania w nich informacji niejawnych.

§ 16

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.12.2017 roku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 91/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w gminie Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.02.2018 14:00
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.02.2018 14:00