Zarządzenie Nr 92/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o fmansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 44.447 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 500 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 150 zł
d) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 10.463 zł
e) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 2.200 zł
f) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 27.634 zł
g) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 3.500 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 92/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 500 500
  02001 Gospodarka leśna 500 500
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 150 150
  40002 Dostarczanie wody 150 150
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   150
3. 750 Administracja publiczna 10.463 10.463
  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 310 310
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   310
  4220 Zakup środków żywności 310  
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10.050 10.050
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   10.050
  4260 Zakup energii 500  
  4430 Różne opłaty i składki 4.350  
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.200  
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 103 103
  4110 Skłaski na ubezpieczenia społeczne 89  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 14  
  4300 Zakup usług pozostałych   103
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.200 2.200
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2.200 1.500
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   800
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   500
  4410 Podróże służbowe krajowe   200
  4430 Różne opłaty i składki 2.000  
  75421 Zarządzanie kryzysowe   700
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   500
  4300 Zakup usług pozostałych   200
5. 801 Oświata i wychowanie 27.634 27.634
  80101 Szkoły podstawowe 25.185 4.140
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.421  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.160  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 13  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.630  
  4260 Zakup energii 3.316  
  4280 Zakup usług zdrowotnych 400  
  4300 Zakup usług pozostałych 210  
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35  
  4430 Różne opłaty i składki   4.140
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 96  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 96  
  80110 Gimnazja Publiczne   18.458
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   12.522
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2.570
  4430 Różne opłaty i składki   3.366
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.667  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.362  
  4300 Zakup usług pozostałych 305  
  80148 Stołówki szkolne 686 5.036
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 686  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.036
  4220 Zakup środków żywności   4.000
6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.500 3.500
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.500 3.500
  4260 Zakup energii   3.500
  4300 Zakup usług pozostałych 3.500  
    Razem 44.447 44.447

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 92/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:28.02.2018 09:00
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:28.02.2018 09:03