Zarządzenie Nr 93/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2017r. poz. 2077)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Postanawiam wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.008.194 zł, którą gmina planuje zaciągnąć w 2017 roku ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików"
2. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2018 ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą na rachunek pożyczki Gminy Stary Dzików, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych.
3. Spłata odsetek nastąpi w latach 2017-2018:
2017 - 3.200 zł
2018 - 1.000 zł

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 93/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:28.02.2018 09:08
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:28.02.2018 09:08