Zarządzenie Nr 94/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

Wójt Gminy Stary Dzików
zarządza co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Stary Dzików Uchwały Nr 191/XLVIII/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików oraz w prognozie kwoty długu na lata 2017-2023, określonej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 129/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok z późniejszymi zmianami:
1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.008.194 zł;
2) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.008.194 zł
3) zwiększa się przychody budżetu w postaci kredytów i pożyczek o kwotę 2.008.194 zł

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023 Gminy Stary Dzików określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 94/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:28.02.2018 09:19
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:28.02.2018 09:19