Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Zarządzenie Nr 3/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 nr 223 poz.1458) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. tj. z 2017 poz. 1875), zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie reguluje szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.

§ 2

1. Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym jest zobowiązany odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem.
2. Kandydat na pracownika wypełnia formularz, otrzymany od pracownika właściwego do spraw kadr, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Na umotywowany wniosek kierownika komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, Wójt może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych. Wzór wniosku o zwolnienie z obowiązku odbywania służby przygotowawczej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. Wzór decyzji o zwolnienie ze służby przygotowawczej stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
5. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników sprawuje Sekretarz Gminy.
6. Wszyscy pracownicy Urzędu, a w szczególności kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do współpracy w organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminów.

§ 3

1. Pracownika kieruje się do odbycia służby przygotowawczej nie wcześniej niż po upływie miesiąca od zatrudnienia i nie później niż przed upływem 2 miesiąca od dnia zatrudnienia.
2. Wzór decyzji o skierowanie do służby przygotowawczej stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
3. Służba przygotowawcza trwa od 1 do 3 miesięcy i jest odbywana bez przerwy.
4. Czas trwania służby przygotowawczej uzależniony jest od wiedzy i kwalifikacji pracownika, zdolności do nabywania umiejętności i zdobywania wiedzy niezbędnych do pracy na zajmowanym stanowisku urzędniczym i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia w Urzędzie.
5. O terminie skierowania pracownika do odbycia shiżby przygotowawczej oraz okresie trwania tej służby decyduje Sekretarz, w porozumieniu z kierownikiem właściwej komórki organizacyjnej. W przypadku samodzielnych stanowisk urzędniczych decyzja ta wymaga uzgodnienia z Wójtem.
6. Czas trwania służby przygotowawczej może zostać - na wniosek pracownika przedłużony, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy łącznie.
7. Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas nieobecności pracownika w pracy. Czasu takiej nieobecności nie zalicza się do okresu służby przygotowawczej.

§ 4

W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik ma obowiązek:
1. Zaznajomienia się ze strukturą organizacyjną Urzędu, rodzajem spraw załatwianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych i na samodzielnych stanowiskach pracy sposobem obiegu i rejestracji dokumentów.
2. Zaznajomienia się z obowiązującymi w Urzędzie zasadami ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, trybem postępowania na wypadek zagrożenia.
3. Zaznajomienie się z zasadami gospodarki finansowej, w tym angażowania środków finansowych oraz opisywania dokumentów finansowych.
4. Poznania zasad profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów.
5. Zaznajomienia się z przepisami regulującymi ustrój samorządu gminnego, zasadami gospodarki finansowej oraz przepisami wewnętrznymi Urzędu, w tym w szczególności:
a) ustawą o samorządzie gminnym,
b) ustawą o pracownikach samorządowych,
c) podstawowymi zagadnieniami z ustawy o finansach publicznych,
d) podstawowymi zagadnieniami z ustawy prawo zamówień publicznych,
e) podstawowymi zagadnieniami ustawy o ochronie danych osobowych,
f) podstawowymi zagadnieniami z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
g) instrukcją kancelaryjną dla organów gminy,
h) kodeksem postępowania administracyjnego,
i) Statutem Gminy Stary Dzików, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Starym
Dzikowie, Regulaminem Pracy Urzędu,
6. Szczegółowego zaznajomienia się z przepisami prawa dotyczącymi spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika oraz na stanowiskach pracy, dla których pracownik będzie pełnił zastępstwo.
7. Szczegółowego poznania rodzaju spraw załatwianych na zajmowanym stanowisku pracy i w komórce organizacyjnej oraz sposobu prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji.
8. Nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych, w szczególności decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów aktów prawa miejscowego oraz prowadzenia korespondencj i urzędowej.
9. Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy związanym ze współpracą z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy ma także obowiązek poznania struktury organizacyjnej i zakresu spraw załatwianych w takich jednostkach.

§ 5

1. W czasie odbywania służby przygotowawczej, pracownik wykonuje czynności na swoim stanowisku pracy oraz w komórce organizacyjnej, w której jest zatrudniony, a także zapoznaje się z pracą w innych komórkach organizacyjnych Urzędu.
2. Praca na stanowisku pracy oraz w komórce organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony w okresie służby przygotowawczej, polega przede wszystkim na praktycznym zaznajamianiu się z obowiązkami i przepisami prawa dotyczącymi spraw załatwianych w danej komórce organizacyjnej i prowadzeniu dla nich stosownej dokumentacji.
3. Podczas praktyk w innych komórkach organizacyjnych pracownik zaznajamia się z podstawowymi czynnościami tych komórek, w szczególności pod kątem współpracy z komórką organizacyjną lub stanowiskiem pracy pracownika.
4. Sekretarz, w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej ustala dla pracownika plan służby przygotowawczej określający:
a) okres odbywania służby,
b) szczegółowy plan i rozkład godzinowy odbywania służby w innych komórkach organizacyjnych Urzędu,
c) wykaz aktów prawnych, których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa,
d) wykaz odpowiedniej literatury fachowej,
e) zestawienie umiejętności praktycznych, które pracownik zobowiązany jest nabyć podczas służby przygotowawczej,
f) wykaz zagadnień egzaminacyjnych,
g) termin egzaminu, który powinien przypadać 7-14 dni od zakończenia służby przygotowawczej.
5. Dla pracownika odbywającego służbę przygotowawczą ustala się opiekuna,
6. Opiekunem pracownika odbywającego służbę przygotowawczą jest:
a) w przypadku pracownika zatrudnionego w komórce organizacyjnej - kierownik komórki organizacyjnej,
b) w przypadku pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku - inny pracownik o wysokich kwalifikacjach zawodowych posiadający co najmniej dwuletni staż pracy w administracji samorządowej wskazany przez Sekretarza Gminy,
7. Do zadań opiekuna należy w szczególności:
a) zapoznanie pracownika z zadaniami Urzędu oraz specyfiką pracy w administracji samorządowej,
b) wspomaganie w wykonywaniu bieżących obowiązków oraz wspieranie pracownika w rozwijaniu kompetencji i samodzielnym wykonywaniu jego obowiązków.
8. Po zakończeniu służby przygotowawczej opiekun sporządza pisemną opinię o wynikach służby przygotowawczej, którą przekazuje Sekretarzowi,
9. Po zakończeniu okresu służby przygotowawczej Sekretarz podejmuje decyzję o dopuszczeniu pracownika do egzaminu, przedłużeniu służby przygotowawczej albo o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu i złożeniu wniosku o rozwiązaniu stosunku pracy. Ponowne przedłużenie okresu służby przygotowawczej jest dopuszczalne wyłącznie, gdy z przyczyn losowych pracownik nie mógł odbyć całości lub części służby przygotowawczej.

§ 6

1. Egzamin odbywa się w terminie ustalonym w planie służby przygotowawczej, w razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej lub zwolnienia z obowiązku jej odbycia w terminie wyznaczonym przez Sekretarza.
2. Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, której przewodniczy Sekretarz. Ponadto w skład Komisji Wójt powołuje kierownika właściwej komórki egzaminacyjnej oraz 1 osobę spośród pracowników Urzędu. W przypadku samodzielnych stanowisk pracy w skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą 2 osoby powołane przez Wójta spośród pracowników urzędu, dysponujących odpowiednią wiedzą.
3. Egzamin jest przeprowadzany w formie testu składającego się z zestawu nie mniej niż 20 pytań lub w formie ustnej.

§ 7

1. Komisja Egzaminacyjna, niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminu przystępuje do sprawdzenia i oceny egzaminu.
2. Obrady Komisji są niejawne.
3. Komisja oblicza punkty i ustala procentową wartość punktów uzyskanych przez pracownika w stosunku do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. Uzyskanie, co najmniej 60% punktów oznacza zaliczenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.
4. O wynikach egzaminu komisja informuje pracownika niezwłocznie po ich ustaleniu.

§ 8

1. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. Zawiera on:
a) imię i nazwisko pracownika,
b) nazwę stanowiska pracy,
c) datę odbycia egzaminu,
d) skład Komisji Egzaminacyjnej,
e) wyniki egzaminu.
2. Pracownikowi, który zdał egzamin Wójt wystawia w 2 egzemplarzach zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej i zaliczeniu egzaminu. Jeden egzemplarz otrzymuje pracownik, a drugi włącza się do akt osobowych pracownika. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
3. Pracownik, który nie zaliczył egzaminu z wynikiem pozytywnym, nie ma możliwości powtórnego przystąpienia do egzaminu.

§ 9

1. Wszystkie czynności zastrzeżone w niniejszym zarządzeniu dla Sekretarza może przejąć do wykonania Wójt lub osoba wskazana przez Wójta.
2. Wobec pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy lub na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej kompetencje kierownika komórki organizacyjnej określone w zarządzeniu wykonuje bezpośredni przełożony zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2018 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż