Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików uprawnień do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 6/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików uprawnień do zaciągania zobowiązań

Na podst. art. 258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz § 4 Uchwały Nr 186/XLVII/2017 z dnia 28 grudnia 20 17r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok

zarządzam co następuje:

§ 1

Upoważniam dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików do zaciągania zobowiązań w roku 2018 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :
3) zawieranych na czas nieokreślony
4) zawieranych na czas określony do kwoty 500.000 zł, w tym:
e) dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie do kwoty 230.000 zł
f) dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewkowie do kwoty 230.000 zł
g) kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie do kwoty 20.000 zł
h) dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie do kwoty 20.000 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików uprawnień do zaciągania zobowiązań
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.03.2018 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż