Uchwała Nr 199/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr 199/L/2018
Rady Gminy w Sterym Dzikowie
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Dokonać zamiany nieruchomości położonej we wsi Cewków gm. Stary Dzików stanowiącej własność Gminy Stary Dzików oznaczonej nr ewid. 6333/22 o pow. 0,13 ha uwidocznhioną w KW 27798 na nieruchomość położoną we wsi Cewków gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 136 o pow. 0,01 ha, nr 355 o pow. 0,18 ha, nr 752 o pow. 0,02 ha, nr 753 o pow. 0,04 ha, nr 754 o pow. 0,04 ha, nr 1081 o pow. 0,02 ha, nr 1086 o pow. 0,04 ha tj. o łącznej pow. 0,35 ha stanowiącą własność ...............................................* uwidocznione w KW 25548. Nieruchomości są niezabudowane.

§ 2

1. Nabywana nieruchomość zostanie włączona do istniejących kompleksów użytków rolnych.
2. Warunki nabycia nieruchomości oraz rozliczeń wartości ustala protokół uzgodnień stanowiący integralną część Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicy ogłoszeń.


Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 199/L/2018
z dnia 28.02.2018r.

Lp. KW Nr ewid. działki Pow. działki (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w studium zagodpodarowania przestrzennego
1. KW 27798 6333/22 0,13 w. Cewków

tereny mieszkaniowo-usługowe z lokalnymi dogęszczeniami

2. KW 25548 136 0,01 w. Cewków

tereny najbardziej wartościowe dla rolnictwa

3. KW 25548 355 0,18 w. Cewków

tereny najbardziej wartościowe dla rolnictwa

4. KW 25548 752 0,02 w. Cewków

tereny najbardziej wartościowe dla rolnictwa

5. KW 25548 753 0,04 w. Cewków

tereny najbardziej wartościowe dla rolnictwa

6. KW 25548 754 0,04 w. Cewków

tereny najbardziej wartościowe dla rolnictwa

7. KW 25548 1081 0,02 w. Cewków

tereny najbardziej wartościowe dla rolnictwa

8. KW 25548 1086 0,04 w. Cewków

tereny najbardziej wartościowe dla rolnictwa

* na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) pominięto imię i nazwisko właściciela zamienianych działek

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 199/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.03.2018 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż