Uchwała Nr 201/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Poronin

Uchwała Nr 201/L/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Poronin

Działając na podstawie art. 1 O ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r., poz. 2077)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się pomoc finansową dla Gminy Poronin w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Gminy Poronin.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok.

§ 3

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz Jej przeznaczenie i zasady rozliczenia określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Stary Dzików a Gminą Poronin.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 201/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Poronin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.03.2018 12:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż