Uchwała Nr 202/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Uchwała Nr 202/L/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 10.300 zł, z przeznaczeniem na:
a) pomoc finansową dla Gminy Poronin z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Gminy Poronin - 10.000 zł
b) zakup usług związanych z realizacją projektu "Szkolny Klub Sportowy" - 300 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10.300 zł przeznaczone na:
a) zakup usług w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie - 10.300 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 202/L/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 lutego 2018 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000
  2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10.000
2. 801 Oświata i wychowanie 300
  80195 Pozostała działalność 300
  4300 Zakup usług pozostałych 300
    Razem zwiększenia 10.300
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 10.300
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10.300
  4300 Zakup usług pozostałych 10.300
    Razem zmniejszenia 10.300

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 202/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.03.2018 12:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż