Zapytanie ofertowe na: Dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików

Znak sprawy: GKiW.271.1.2018                                               Stary Dzików, dnia 29.03.2018 r.

                                                                                                            (miejscowość i data)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

Zamawiający: Gmina Stary Dzików, 37-562 Stary Dzików, ul. Kościuszki 79,        NIP 793-15-540, Regon 650900594 zaprasza do składania ofert na: Dostawę wyposażenia
i urządzeń ratownictwa dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików
- w ramach konkursu: III Nabór wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości (Program I, Priorytet IIIB) ogłoszonym przez: Ministerstwo Sprawiedliwości - Departament Spraw Rodzinnych
i Nieletnich, Wydział Pomocy Pokrzywdzonym i Funduszu Sprawiedliwości

I. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stary Dzików wyposażenia i urządzeń ratownictwa typu zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 , PSP R-3, agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy.

II.Termin realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do 15.05.2018 r.

III. Warunki udziału w postepowaniu:

Zamawiający nie określa warunków udziału postępowania.

IV. Kryteria oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Kryterium wyboru ofert – cena 100%

Kryterium oznacza najniższą cenę za dostarczenie przedmiotu zamówienia.

Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowita brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT
w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:
 1. W zakresie kryterium oferta może uzyskać max. 100 pkt.

Ocena oferty za kryterium „Cena” – „C”

- oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

- wartość punktowa badanej oferty „C”

 

C=    cena najniższa spośród badanych ofert   x 100 %

                   cena badanej oferty

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium naboru.
 3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

V. Opis sposobu przygotowania ofert:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym;

b) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

c) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę;

d) oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub innym właściwym umocowaniem prawnym, które należy dołączyć do oferty.

e) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego:

- wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 /wg wzoru/

- wypełniony kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2 /wg wzoru/

f) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,

g) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,

h) wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez przedstawicieli Wykonawcy podpisujących ofertę.

VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznaczonej w sposób następujący:

                  

[ NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES ]     

 

[ GMINA STARY DZIKÓW
ul. Kościuszki 79,
37 – 632 Stary Dzików>

oferta w [ ZAPYTANIU OFERTOWYM ] na

Dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików - w ramach konkursu: III Nabór wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości ]

[nie otwierać przed: 13.04.2018 r. godz. 10:15]

 

2. Oferty można składać w Urzędzie Gminy Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, pok. nr 1                    
     w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r. godz. 10:00

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona.

4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, pok. nr 19 w dniu               
     13 kwietnia 2018 r. godz. 10:15.

5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

6. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
     Oferentowi informację z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

VII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą upływa po 20 dniach od daty składania ofert.

VIII. Warunki wykluczenia Wykonawcy.

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej,

IX. Odrzucenie oferty złożonej w postepowaniu.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu – opisowi przedmiotu zamówienia

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1.W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie lub drogą elektroniczną.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pisemnie lub drogą elektroniczną uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem określonego terminu.

XI. Osoby upoważnione do kontaktów:

Tadeusz Jabłoński – Inspektor Urzędu Gminy Stary Dzików

tel. 16/ 631-80-50 wew. 18,

XII. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty w przedmiotowym postepowaniu.

XIII. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy z uzasadnionych przyczyn.

XIV. Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu:

a) Formularz oferty – Załącznik nr 1;

b) Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2;

c) Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 
    – Załącznik nr 3;

 

                                                                                             WÓJT GMINY STARY DZIKÓW

                                                                                                     BARBARA MAŁECKA

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe na: Dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2018 14:58