Uchwala Nr 207/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Uchwala Nr 207/LI/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz 1875) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r., poz. 2077)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 352.480,58 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 58/100) na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 0+000 - 0+365 oraz 15+759 - 19+171".

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok.

§ 3

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz jej przeznaczenie określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Stary Dzików a Powiatem Lubaczowskim.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwala Nr 207/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.04.2018 10:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż