OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

Wójt Gminy Stary Dzików informuje, że w dniu 23.03.2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Moszczanica AN-I".

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na wydobywaniu metodą odkrywkową piasku zalegającego w udokumentowanym złożu "Moszczanica AN-I" położonym w miejscowości Moszczanica, gmina Stary Dzików, o powierzchni ok. 3,9 ha, w granicach działeko nr ewid.1599/2 i 1600. Granice złoża poprowadzone zostały w oddaleniu 6 m od granicy rozpoznania (granicy własności). Powierzchnia złoża w tych granicach wynosi 33 080 m2, ponadto, po uwzględnieniu pasów ochronnych od linii energetycznej SN (po 10 m od obu stron), powierzchnia eksploatacji wynosić będzie ok. 29 135 m2. Złoże podzielono na bloki eksploatacyjne (B-1, B-2, B-3) ze względu na przebiegające linie energetyczne i konieczność wydzielenia pod nimi pasów ochronnych. Złoże stanowi jednorodnie wykształcona warstwa piasku drobnego i pylastego, ograniczona od góry 0,2 m warstwą gleby piaszczystej. Miąższość złoża wynosi ok. 5,8 m. Udokumentowane zasoby złoża w kategorii CI wynoszą 335 762 Mg, natomiast zasoby przewidziane do wydobycia - ok. 218 325 Mg. Szacunkowe wydobycie wyniesie do 30 000 m3 rocznie, przez okres 7-10 lat. Rzędne stropu złoża wynoszą ok.: 224,71 - 217,75 m n.p.m., spągu: 218,7 - 211,75 m n.p.m. Złoże jest niezawodnione.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie znajdującym się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Dzikowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu i miejscu realizacji przyszłej inwestycji.

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z opinią i uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli w siedzibie Urzędu Gminy Stary Dzików pok. 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Moszczanica AN-I"
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:13.04.2018 13:03
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:13.04.2018 13:03