Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 16/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 2 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 17.728 zł, w tym:
a) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 4.782 zł
c) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 7.000 zł
d) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 589 zł
e) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 5.357 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 2 marca 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4.782 4.782
  40002 Dostarczanie wody 4.782 4.782
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.782
  4430 Różne opłaty i składki 4.782  
2. 600 Transport i łączność 7.000 7.000
  60016 Drogi publiczne gminne 7.000 7.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000  
  4270 Zakup usług remontowych   7.000
3. 750 Administracja publiczna 589 589
  75011 Urzędy wojewódzkie 489 489
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   489
  4280 Zakup usług zdrowotnych 124  
  4300 Zakup usług pozostałych 365  
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 100
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   100
  4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100  
4. 801 Oświata i wychowanie 5.357 5.357
  80195 Pozostała działalność 5.357 5.357
  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4.824,45  
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 532,55  
  4307 Zakup usług pozostałych   4.824,45
  4309 Zakup usług pozostałych   532,55
    Razem 17.728 17.728

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2018 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż