Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Stary Dzików w 2018 r.

Zarządzenie Nr 18/2018
Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stary Dzików
z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Stary Dzików w 2018 r.

Na podstawie art. 17 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), § 3 pkt 3, § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. p, w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), zarządzenia nr 6/2018 Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa województwa podkarpackiego w 2018 roku oraz zarządzenia nr 7/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. Starosty Lubaczowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa powiatu lubaczowskiego w 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się:
1. "Wytyczne. Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stary Dzików z dnia 9 marca 2018 roku
w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony
cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Stary Dzików w 2018 r.", stanowiący załącznik nr l do niniejszego
zarządzenia.
Ustala się:
"Kalendarzowy plan działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Stary Dzików na 2018 r." stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuje się wszystkich wykonawców i współwykonawców do realizacji zadań zawartych w "Kalendarzowym planie działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Stary Dzików na 2018 r."
§ 3. Roczny plan zamierzeń przed zatwierdzeniem przez szefa obrony cywilnej gminy należy uzgodnić w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie.
§ 4. O wykonaniu zadań wynikających z planu zamierzeń należy powiadomić Szefa Obrony Cywilnej Powiatu poprzez Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie w terminie do dnia 30 listopada 2018
§ 5. Nadzór nad realizacją zasadniczych przedsięwzięć planu powierzam inspektorowi ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.


załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 18 /2018 z dnia 9 marca 2018 r.
Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa OC Gminy Stary Dzików

Wytyczne
Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stary Dzików z dnia 9 marca 2018 roku
do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na 2018 rok

Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r, poz. 1430 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony (Dz.U. z 2002, Nr 96 poz. 850), wytycznych Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 15 stycznia 2018 roku do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2018 r. oraz wytycznych Starosty Lubaczowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 23 stycznia 2018 roku do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na 2018 r.

Zasadniczym celem działań podejmowanych w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa w roku 2018 przez Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa Obrony Cywilnej Gminy będzie kontynuacja prac w obszarze planowania i organizacji do wprowadzanych systemowych zmian w dziedzinie prawa regulującego obszar ochrony ludności i obrony cywilnej oraz kontynuowanie procesu doskonalenia istniejących rozwiązań obrony cywilnej w ramach przygotowania państwa do ochrony ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami.
Rozwijanie i doskonalenie współdziałania organów państwowych, instytucji, służb i podmiotów oraz podnoszenie ich gotowości do podejmowania wspólnych działań w czasie pokoju w ramach zintegrowanego systemu bezpieczeństwa państwa.

Główny wysiłek należy skierować na:

1) doskonalenie funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania;
2) modernizację radiowego analogowego systemu alarmowania i powiadamiania ludności opartego o elektroniczne syreny alarmowe;
3) angażowanie formacji obrony cywilnej w ćwiczenia przygotowujące do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków;
4) prowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań OC.
5) wdrażanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej;

Dla właściwej realizacji przyjętego celu należy:

I. w zakresie organizacyjnym:
1. pobudzać oraz inicjować wzajemną współpracę pomiędzy podmiotami realizującymi zadania obrony cywilnej;
2. planować i przeprowadzać działania kontrolne na szczeblu samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej;
3. prowadzić kontrole w zakresie sporządzania rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej i uzgodnienia ich z właściwymi dla terenu działania organami obrony cywilnej.

II. w zakresie planowania:
1. zakończyć proces opracowania planów obrony cywilnej na wszystkich szczeblach oraz kontynuować ich wdrażanie, doskonalenie oraz prowadzić aktualizacje;
2. dokonać weryfikacji zachowania korelacji obrony cywilnej, o której mowa w wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad opracowania planuobrony cywilnej powiatów i gmin z dnia 27 grudnia 2011 r. z innymi planami;
3. dokonać przeglądu przyjętych rozwiązań w zakresie planowania ewakuacji oraz zapewnienia bieżącej ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
4. przeprowadzić analizę realizacji wytycznych Szefa Obrony Cywilnej do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2017 roku;
5. dokonać aktualizacji wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących odpowiednio na terenie gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;
6. dokonać możliwości awaryjnych sposobów dostaw wody dla ludności na nowopowstających osiedlach i terenach zurbanizowanych;
7. dokonać weryfikacji przyjętych rozwiązań w zakresie planowania i zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;

III. w zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:
1. przeprowadzić praktyczne treningi procedur uruchamiania swa oraz powiadamiania niezbędnych osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i nadzorowanie prowadzenia akcji ratunkowych;
2. przeprowadzić praktyczne treningi alternatywnego sposobu alarmowania ludności w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych (brak stałego oraz awaryjnego zasilania systemu ostrzegania i alarmowania ludności);
3. dokonać przeglądu awaryjnych źródeł zasilania środków łączności oraz źródeł zasilania systemu ostrzegania i alarmowania ludności;

IV. w zakresie edukacji:
1. prowadzić edukację społeczeństwa w zakresie aktualnie obowiązujących sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz sposobów postępowania po ich ogłoszeniu, a także kontynuować doskonalenie treści komunikatów/audycji, które są emitowane za pomocą regionalnych rozgłośni telewizyjnych czy radiowych na temat zagrożeń występujących w czasie pokoju, jak i wojny;
2. zapewnić realizację ćwiczeń struktur i organów OC zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz poradnikiem metodycznym przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej;
3. rozpowszechniać wśród ludności cywilnej przy użyciu dostępnych środków wiedzę w zakresie zagrożeń czasu pokoju i wojny oraz metod przeciwdziałania im;
4. zwiększać świadomość społeczną w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, w szczególności osób realizujących zadania z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej;
5. zapewnić bieżący nadzór nad realizacją szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej;

V. w zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:
1. aktualizować ewidencję publicznych urządzeń, umożliwiających zaopatrywanie ludności w wodę, na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej;
2. magazyny OC wyposażyć w niezbędny sprzęt dostosowany do potencjalnych zagrożeń występujących na danym terenie;
3. wycofywać przestarzały i nieprzydatny sprzęt OC;
4. wyposażać tworzone i istniejące już formacje obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do realizacji zadań OC uwzględniając jednocześnie potrzeby określone przez tworzącego formacje, które wynikają z analizy zagrożeń na danym terenie oraz wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej;
5. systematycznie analizować weryfikować na poszczególnych poziomach administracyjnych, istniejące oraz ujęte w dokumentach planistycznych zasoby budownictwa ochronnego, w szczególności w zakresie ich ilości, stanu technicznego i możliwości wykorzystania w warunkach zagrożeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Stary Dzików w 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2018 14:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż