Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 19/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków
budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 79.893,00 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP - 79.893,00 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 79.893,00 zł, w tym na:
- zakup sprzętu i wyposażenia ratującego życie dla jednostek OSP - 79.893,00 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 639,00 zł, w tym:
a) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 639,00 zł, w tym zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne, w związku z realizacją zadania finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP - 639,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 marca 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79.893,00
  75412 Ochotnicze Straże Pożarne 79.893,00
  2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 16.632,00
  6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 63.261,00
    Razem zwiększenia 79.893,00

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 marca 2018 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79.893,00
  75412 Ochotnicze Straże Pożarne 79.893,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.632,00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 63.261,00
    Razem zwiększenia 79.893,00

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 19/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 marca 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 639,00 639,00
  75412 Ochotnicze Straże Pożarne 639,00 639,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   639,00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 639,00  
    Razem 639,00 639,00

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2018 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż