Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 21/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.l875) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 220 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 220 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 220 zł, w tym na:
- zakup materiałów związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 220 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 220 zł, z tego na:
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 220 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 39.968,34 zł, w tym:
a) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 350 zł
b) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 5.410 zł
c) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 24.508,34 zł
d) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 5.000 zł
e) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 700 zł
f) w dziale "Rodzina" na kwotę 4.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 marca 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 220
  85503 Karta Dużej Rodziny 220
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 220
    Razem zwiększenia 220

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 21/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 marca 2018 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 220
  85501 Świadczenia wychowawcze 220
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220
    Razem zwiększenia 220

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 21/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 marca 2018 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 220
  85501 Świadczenia wychowawcze 220
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220
    Razem zwiększenia 220
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 220
  85503 Karta Dużej Rodziny 220
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 220
    Razem zwiększenia 220

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 21/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 marca 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 350 350
  40002 Dostarczanie wody 350 350
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   350
  4410 Podróże służbowe krajowe 350  
2. 600 Transport i łączność 5.410 5.410
  60016 Drogi publiczne gminne 5.410 5.410
  4270 Zakup usług remontowych   5.410
  4300 Zakup usług pozostałych 4.000  
  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.410  
3. 801 Oświata i wychowanie 24.508,34 24.508,34
  80195 Pozostała działalność 24.508,34 24.508,34
  2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   22.071,97
  2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   2.436,37
  4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 22.071,97  
  4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 2.436,37  
4. 851 Ochrona zdrowia 5.000 5.000
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000 5.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5.000
  4300 Zakup usług pozostałych 5.000  
5. 852 Pomoc społeczna 700 700
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 700 700
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   700
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700  
6. 855 Rodzina 4.000 4.000
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.000 3.000
  4010 Wwynagrodzenia osobowe pracowników   3.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500  
  4300 Zakup usług pozostałych 500  
  85504 Wspieranie rodziny 1.000 1.000
  4010 Wwynagrodzenia osobowe pracowników   1.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 100  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300  
    Razem 39.968,34 39.968,34

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2018 14:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.04.2018 11:09 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
20.04.2018 11:09 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
20.04.2018 11:07Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
19.04.2018 14:45Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
19.04.2018 14:43 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)