Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami

Zarządzenie Nr 23/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 kwietnia 2018 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnej za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami

Na podstawie § 8 w związku z § 5 ust. 1 pkt 5 uchwały Rady gminy w Starym Dzikowie Nr 125/XX/2012 r. z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stary Dzików oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg (Dz. U. Woj ew. Podkarpackiego poz. 1716 z dnia 14.08.2012 r.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Po rozpatrzeniu wniosku ....................................* zam. ....................................* o umorzenie należności za pobór wody i zrzut ścieków, umarzam:
- należności za wodę w wysokości - 726,40 zł.
- należności za ścieki w wysokości - 664,28 zł.
- odsetki za wodę w wysokości - 47,42 zł.
- odsetki za ścieki w wysokości - 42,22 zł.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega doręczeniu ....................................*.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 23/2018
z dnia 05.04.2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 07.03.2018 r. do Wójta Gminy Stary Dzików wpłynęło podanie ....................................* zam. ....................................* w sprawie umorzenia należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków, ze względu na trudną sytuację materialną oraz problemy zdrowotne.
W celu zebrania informacji potwierdzających przedstawioną sytuację materialną przez Wnioskodawcę tut. Urząd w dniu 16.03.2018 r. wystąpił do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie o udostępnienie informacji w powyższym zakresie.
Otrzymane informacje z GOPS potwierdzają trudną sytuację finansową i zdrowotną Wnioskodawcy.
Uwzględniając powyższe fakty zachodzą przesłanki do umorzenia należności za pobór wody i odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami na kwotę 1.480,32 zł.

* (na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) pominięto imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Wnioskodawcy)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.04.2018 11:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż