Ogólna klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie

 

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie danych osobowych i rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119/1) podaje się następujące informacje:

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie jest:

Gmina Stary Dzików

Dane kontaktowe Administratora:

Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików, tel. 16 631-80-50, e-mail: urzad@starydzikow.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: mbuczko@starydzikow.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (ADO) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nim oraz do wykonania innych zadań zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO, tj. m.in.:

1) realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

2) realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych powyżej, dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy udostępnienie jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach, na podstawie wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych.

Okres przechowywania danych:

Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa podmiotów danych:

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i do cofnięcia zgody na przetwarzanie (jeżeli była udzielona).

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych:

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W innych przypadkach jest dobrowolne, ale w celu dokonania prawidłowej obsługi spraw podmiotów danych jest niezbędne. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić załatwianie sprawy.

Informacje o przetwarzaniu zautomatyzowanym:

Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:30.05.2018 20:48
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:06.06.2018 14:10