Uchwała Nr 212/LIII/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018 dotyczących realizacji projektu pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"

Uchwała Nr 212/LIII/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018 dotyczących realizacji projektu pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Stary Dzików zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2018 związanych z realizacją projektu "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w roku 2019 w wysokości 1.095.556,11 zł.

§ 2

Spłata zobowiązań dotyczących wyżej wymienionego projektu nastąpi w roku 2019 w kwocie 1.095.556,11 zł.

§ 3

Zobowiązania określone w § 1 niniejszej uchwały zostaną pokryte z budżetu środków europejskich (EFRR) w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych oraz z dochodów własnych Gminy Stary Dzików, tj. z podatków i opłat lokalnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 212/LIII/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018 dotyczących realizacji projektu pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.06.2018 12:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż