Uchwała Nr 214/LIII/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Uchwała Nr 214/LIII/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 334.577 zł, z przeznaczeniem na:
a) wymianę sondy tlenowej na oczyszczalni ścieków - 7.600 zł
b) zakup drukarki dla Komendy Powiatowej w Lubaczowie (Komisariat w Oleszycach) - 650 zł
c) wymianę dachu na budynku komunalnym (ośrodek zdrowia w Starym Dzikowie) - 77.000 zł
d) odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku - 1.500 zł
e) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - 166.827 zł
f) realizację zadania "Budowa zatoki postojowej w pasie drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce (km 1+295 - 1+331 str. L) oraz utwardzenie terenu dz. nr 2540 i 2541" - 81.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 228.327 zł przeznaczone na:
a) wypłatę zasiłków celowych - 1.500 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 166.827 zł
c) zadanie "Przebudowa placu przy Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie" - 60.000 zł.
3. Na podstawie złożonego przez sołtysa wsi Ułazów wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w 2018 roku zmniejsza się wydatki w zadaniu remont starej remizy OSP w Ułazowie o kwotę 6.000 zł (dział 754, rozdział 75412 paragraf 4270) i zwiększa się wydatki w zadaniu:
- zakup kruszywa na remont dróg dojazdowych do pól w m. Ułazów o kwotę 6.000 zł (dział 600 rozdział 60017 paragraf 421 O)
4. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy przeznaczoną na rozchody budżetu Gminy Stary Dzików o kwotę 106.250 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 106.250 zł, z tego:
- § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy" w kwocie 106.250 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 214/LIII/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 maja 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 87.000
  60017 Drogi wewnętrzne 6.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
  60014 Drogi publiczne powiatowe 81.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81.000
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 77.000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.000
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 650
  75405 Komendy powiatowe Policji 650
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 650
4. 801 Oświata i wychowanie 166.827
  80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 166.827
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22.000
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.900
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 927
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.000
5. 852 Pomoc społeczna 1.500
  85203 Ośrodki wsparcia 1.500
  3110 Świadczenia społeczne 1.500
6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.600
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.600
  4300 Zakup usług pozostałych 7.600
    Razem zwiększenia 340.577
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 60.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 6.000
  4270 Zakup usług remontowych 6.000
3. 801 Oświata i wychowanie 166.827
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 166.827
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131.927
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22.000
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.900
4. 852 Pomoc społeczna 1.500
  85214 Zasiłki okresowe 1.500
  3110 Świadczenia społeczne 1.500
    Razem zmniejszenia 234.327

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 214/LIII/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.06.2018 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż