Uchwała Nr 216/LIII/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr 216/LIII/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania organowi regulacyjnemu

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180)

uchwala się co następuje:

§ 1

Przekazuje się projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiący załącznik do niniejszej uchwały organowi regulacyjnemu - Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie - do zaopiniowania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

Załącznik do Uchwały
Rady Gminy w Starym Dzikowie
Nr 216/LIII/2018
z dnia 30 maja 2018 r.

Projekt
Uchwała
Rady Gminy Stary Dzików

z dnia ............................................ 2018 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 19 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180) Rada Gminy Stary Dzików uchwala

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług na terenie Gminy Stary Dzików.

§ 2

Użyte w uchwale skróty oznaczają:
1) "ustawa" - ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.);
2) "Przedsiębiorstwo" - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne;
3) "Odbiorca" - odbiorcę usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy;
4) "umowa" - umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Rozdział 2

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3

1. Przedsiębiorstwo na podstawie zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków:
1) dostarcza Odbiorcy wodę:
a) pod odpowiednim ciśnieniem w przyłączu, nie niższym niż 0,06 MPa,
b) o normatywnej jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy,
c) w ilości określonej w umowie,
2) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z przepisami art. 9-11 ustawy,
2. Umowa określa rodzaj ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń tych ścieków.

§ 4

1. Przedsiębiorstwo prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody oraz jakości odprowadzanych ścieków bytowych i przemysłowych.
2. Przedsiębiorstwo informuje konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy.

§ 5

1. Przedsiębiorstwo zapewnia prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w tym dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw.
2. Przedsiębiorstwo zapewnia niezawodne działanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, o ile znajdują się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego (własność, prawa obligacyjne).
3. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożenia.
4. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia, o którym mowa w ust. 3, pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia, włącznie z wyłączeniem dostawy wody lub odbioru ścieków.

Rozdział 3

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 6

1. Przedsiębiorstwo udostępnia zainteresowanym wzór wniosku o zawarcie umowy.
2. Wzór, o którym mowa w ust. 1, określa dane identyfikacyjne wnioskodawcy oraz elementy przedmiotowo istotne, w szczególności określenie ilości i jakości, świadczonych usług.
3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, wnioskodawca przedstawia Przedsiębiorstwu:
1) dokument określający aktualny stan prawny nieruchomości, z wyjątkiem sytuacji, o której w art. 6 ust. 4 ustawy,
2) w przypadku osób prawnych, przedsiębiorców i instytucji - odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu.
4. W przypadku korzystania z nieuregulowanego stanu prawnego, wnioskodawca określa swój status do zajmowanej nieruchomości.
5. Przedsiębiorstwo sporządza i przedkłada wnioskodawcy projekt umowy niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy.
6. Umowa z Odbiorcą - konsumentem jest zawierana w siedzibie Przedsiębiorstwa.

§ 7

Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że:
1) tytuł prawny do nieruchomości przyłączonej do sieci został ustanowiony na czas określony;
2) po upływie określonego w umowie terminu realizacja postanowień umowy nie jest możliwa;
3) umowa na czas określony dotyczy obiektu w budowie - do czasu stwierdzenia prawidłowości wykonania oraz zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia i projektem technicznym wykonanych przyłączy potwierdzonych protokołem odbioru końcowego;
4) wnioskodawca składa wniosek o zawarcie umowy na czas określony.

§ 8

1. Wszelkie zmiany faktyczne i prawne skutkujące zmianą treści umowy Odbiorca powinien zgłaszać w Przedsiębiorstwie w ciągu 7 dni.
2. Nie wymaga zmiany umowy zastosowanie przez Przedsiębiorstwo nowej taryfy lub grupy taryfowej.
3. Zmiana okresu rozliczeniowego stanowi zmianę umowy.
4. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera nowa umowę, przy czym w tej sytuacji Przedsiębiorstwo decyduje o zmianie bądź zachowaniu dotychczasowych warunków technicznych.

Rozdział 4
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 9

1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcą w oparciu o ceny i stawki opłat określone w taryfie.
2. Ceny usług wodociągowych lub kanalizacyjnych, które nie są zawarte w taryfie, Przedsiębiorstwo określa w cenniku usług dostępnym w jego siedzibie i na stronie internetowej.

§ 10

1. Ilość pobranej wody ustala się na podstawie:
1) wskazań wodomierza głównego;
2) wskazania. wodomierzy w lokalach lu b przy punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych;
3) przeciętnych norm zużycia wody;
4) oszacowania wysokości średniego poboru wody z trzech okresów rozliczeniowych w przypadku braku odczytu wodomierza głównego z przyczyn stojących po stronie Odbiorcy.
2. Przedsiębiorstwo dokonuje montażu i demontażu własnych wodomierzy w celu wymiany, naprawy, legalizacji, wykonania przeglądów technicznych oraz zmiany średnicy wodomierza w przypadkach uzasadnionych wielkością poboru wody.
3. Jeśli Przedsiębiorstwo dopuściło rozliczanie na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, Odbiorca jest obowiązany do powiadomienia w ciągu 7 dni o wszelkich zmianach skutkujących koniecznością zmiany rozliczeń, w szczególności: ilości osób zamieszkujących lub przebywających na nieruchomości, zwiększenia hodowli, upraw i produkcji.

§ 11

1. Odczyt wodomierzy: głównego, dodatkowego, lokalowego, w punkcie czerpalnym na ujęciu własnym wody lub urządzenia pomiarowego następuje w umownych okresach rozliczeniowych.
2. Odczytu osobistego lub zdalnego dokonuje osoba reprezentująca Przedsiębiorstwo.
3. Przedsiębiorstwo może dopuścić, z przyczyn stojących po stronie Odbiorcy i nie częściej niż raz do roku, podanie odczytu przez Odbiorcę.

§ 12

1. Wodomierz na ujęciu własnym wody służy do prawidłowego określenia ilości ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę.
2. Jeżeli Odbiorca odprowadzający ścieki z własnych ujęć, nie posiada urządzenia odprowadzonych ścieków jest suma wskazań ilości wody pobieranej z własnego ujęcia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Odbiorca umożliwia Przedsiębiorstwu zainstalowanie wodomierza na ujęciu własnym wody.

§ 13

W razie niemożności odczytu wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza na ujęciu własnym wody przez Przedsiębiorstwo z powodu jego niesprawności, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego lub wodomierza własnego.

§ 14

1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnością za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.
2. W przypadku niemożności odczytania wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego, Przedsiębiorstwo wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje skorygowana w następnym okresie rozliczeniowym.

§ 15

1. W przypadku kradzieży wodomierza, zerwania plomb, zawinionej przez niesprawności lub uszkodzenia wodomierza, Odbiorca jest zobowiązany do dodatkowych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo: kosztów wodomierza wodomierzowych wraz z ich montażem, zgodnie z cennikiem usług Przedsiębiorstwa.
2. Odbiorca powinien:
1) pobierać wodę wyłącznie w celach i dla zasilania nieruchomości określonych w umowie;
2) odprowadzać ścieki tylko dla oznaczonych w umowie nieruchomości.
3. Odbiorcy usług zakazuje się:
1) odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych;
2) pobierania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele inne niż przeciwpożarowe;
3) podłączania do przyłącza lub instalacji wodociągowej oraz do instalacji kanalizacyjnej bądź przyłącza kanalizacyjnego innych nieruchomości,
4. W razie nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, za okres udowodnionego nielegalnego korzystania z usług, Przedsiębiorstwo obciąża korzystającego z usług dwukrotnością cen i stawek opłat za każdą usługę, według:
1) ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków;
2) przeciętnych norm zużycia wody; albo
3) średniego zużycia wody lub odprowadzonych ścieków sprzed dokonania czynu zabronionego.

Rozdział 5
Warunki przyłączania do sieci

§ 16

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa w Przedsiębiorstwie wniosek o przyłączenie, który zawiera co najmniej:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) i adres wnioskodawcy;
2) adres do korespondencji;
3) odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;
4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;
5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody;
6) określenie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lu b planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających;
7) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

§ 17

1. Do wniosku, o którym mowa w § 17, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci:
1) przedstawia dokument określający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek;
2) w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości - opis stanu prawnego uprawdopodobniający prawo do korzystania z nieruchomości,
2) załącza mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, którą planuje się przyłączyć do sieci, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
2. Przedsiębiorstwo udostępnia zainteresowanym wzór wniosku.

§ 18

1. Warunki przyłączenia zawierają w szczególności:
1) miejsce i sposób włączenia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do sieci oraz sposób połączenia z instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi nieruchomości;
2) parametry techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;
3) ciśnienie i ilość wody wymagane dla zaopatrzenia w wodę nieruchomości;
4) ilość, rodzaj i jakość odprowadzanych ścieków;
5) dane szczegółowe dotyczące: średnicy i miejsca lokalizacji wodomierza głównego wraz z zaworami, wodomierzy przy punktach czerpalnych i wodomierzy dodatkowych, parametrów i miejsca lokalizacji urządzenia pomiarowego i parametrów innych urządzeń technicznych wynikających z dokumentacji projektowej;
6) termin ich ważności, nie krótszy niż dwa lata.
2. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku i załączników.

§ 19

1. Na podstawie warunków przyłączenia podmiot przyłączany opracowuje projekt techniczny przyłącza.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z Przedsiębiorstwem, które zajmuje stanowisko w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego złożenia.
3. Projekt techniczny przyłącza zawiera co najmniej:
1) część tekstową - opis techniczny, w tym obliczenia dotyczące średnicy przyłącza, doboru wodomierza, sposobu odprowadzenia wód deszczowych z nieruchomości;
2) część rysunkową zawierającą: plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej, profile przyłączy, schemat węzła wodomierzowego z lokalizacją zaworu antyskażeniowego;
3) kserokopię uprawnień projektowych;
4) oświadczenie o prawie dysponowania terenem na cele budowy, w razie usytuowania przyłączy poza nieruchomością podmiotu przyłączanego.
4. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do rozpoczęcia budowy przyłącza.

§ 20

1. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni informuje o tym wnioskodawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie (inwestor), może określić odrębne techniczne warunki budowy sieci i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, stanowiące podstawę do zawarcia pisemnej umowy o przyłączenie do sieci (umowa przyłączeniowa).
3. Umowa przyłączeniowa zawiera w szczególności:
1) określenie zakresu i terminu robót niezbędnych do realizacji przyłączenia;
2) sposób uregulowania praw do gruntu, na którym zostanie zlokalizowana sieć;
3) nadzór inwestorski;
4) granicę własności i miejsce rozgraniczenia eksploatacji sieci;
5) zasady i termin ewentualnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo sieci wybudowanych przez inwestora ze środków własnych (przeniesienie własności, ustanowienie praw obligacyjnych).

Rozdział 6
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 21

1. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych wyznaczają realizowane przez Przedsiębiorstwo wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych uchwalane przez radę gminy.
2. Dostęp do usług Przedsiębiorstwa wyznaczają także techniczne możliwości istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych: ich stan techniczny, przepustowość, zdolność produkcyjna i lokalizacja nieruchomości.
3. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci mogą uzyskać informacje o dostępności usług w Przedsiębiorstwie, które udostępniają do wglądu mapy i dokumentację techniczną istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz plany rozbudowy tych sieci.

§ 22

1. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w konkretnym przypadku wyznaczają:
1) warunki przyłączenia;
2) umowa o przyłączenie;
3) informacja o niewiążącym charakcerze udzielana przez Przedsiębiorstwo osobom zainteresowanym nabyciem nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
2. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci jednym, odrębnym przyłączem wodociągowym lu b kanalizacyjnym.
3. Odbiorcy zabrania się lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach wodociągowych w pasie o szerokości 2 m oraz na sieciach kanalizacyjnych w pasie o szerokości 2 m, chyba że Przedsiębiorstwo wyda pisemną zgodę na odstępstwo.
4. Odbiorca zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się zestaw wodomierza głównego, przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.
5. Odbiorca udostępnia nieodpłatnie powierzchnię elewacji budynku lub ogrodzenia w celu umieszczenia tabliczek z oznaczeniem armatury wodociągowej.

Rozdział 7
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 23

1. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu przez Przedsiębiorstwo zgodności wykonania przyłącza z dokumentacją projektową i warunkami przyłączenia, w tym kontroli:
1) ułożenia rur w otwartym wykopie, pod rygorem odkrycia wykonanego przyłącza przez podmiot przyłączany bądź pokrycia kosztu inspekcji TV przyłącza kanalizacyjnego;
2) funkcjonowania zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym w budynku lub w studni wodomierzowej;
3) wykonania studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym;
4) wykonania studni kanalizacyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.
2. Przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego przyłącza, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązana jest dostarczyć Przedsiębiorstwu dokumenty:
1) dla wszystkich przyłączy:
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłącza, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
- dokumentację projektową z uzgodnieniem Przedsiębiorstwa,
- zgłoszenie budowy nie wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 20 i art. 30 ust 1. pkt 1a ustawy - Prawo budowlane,
3. Protokółódbioru przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości jego wykonania.
4. Przedsiębiorstwo może odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane: bez jego wiedzy, niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi lub przepisami prawa, w tym z niniejszym regulaminem.
5. Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej, dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo niezwłocznie po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza oraz zawarciu umowy.

Rozdział 8
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 24

1. Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców o:
1) planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody;
2) stopniu przewidywanego obniżenia jakości wody;
3) przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków;
- w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.
2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo udostępnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Odbiorców o możliwości korzystania z tego punktu.
3. W nagłych przypadkach niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, Przedsiębiorstwo informuje niezwłocznie Odbiorców o rodzaju zakłóceń i przewidywanym czasie ich trwania.
4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 9
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 25

Odbiorca ma prawo do uzyskania od Przedsiębiorstwa:
1) wszelkich informacji dotyczących realizowanych przez Przedsiębiorstwo usług,
2) wyjaśnienia treści: umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, warunków przyłączenia, umowy o przyłączenie i innych wiążących Odbiorcę dokumentów,
3) informacji o przewidywanych zakłóceniach w realizacji usługi zaopatrzenia w wodę lub od prowadzania ścieków.

§ 26

1. Odbiorca ma prawo do zgłaszania reklamacji, dotyczących w szczególności:
1) ilości i jakości świadczonych usług;.
2) wysokości opłat za usługi;
3) funkcjonowania przyrządów pomiarowych (opomiarowania) niezależnie od ich własności.
2. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej.
3. Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw i ciśnienia wody powinna być dokonana niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia w celu dokonania sprawdzenia przez Przedsię biorstwo.
4. Inne reklamacje Odbiorca może zgłaszać w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury lub zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
5. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko lub firmę Odbiorcy oraz jego adres zamieszkania bądź siedziby:
2) opis przedmiotu reklamacji;
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
4) numer i datę umowy, jeśli Odbiorca posiada więcej, niż jedną umowę;
5) podpis Odbiorcy.
6. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni roboczych od daty jej wniesienia. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni.
8. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości należącej do Odbiorcy, udostępnia on nieruchomość osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo. Zaniechanie tego obowiązku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji.
9. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Możliwe jest także udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną, faxem lub w inny sposób, o ile Odbiorca wskaże taką formę.
10. Odmowa uwzględnienia reklamacji przez Przedsiębiorstwo w całości lub w części wymaga sporządzenia uzasadnienia w formie pisemrrej.
11. W przypadku reklamacji wskazań wodomierza głównego, reklamację uwzględnia się, o ile kontrola metrologiczna potwierdzi nieprawidłowość działania tego wodomierza.
12. Jeśli reklamacja dotyczy parametrów wody, ich sprawdzenie następuje na przyłączu wodociągowym lub na najbliższym odcinku sieci wodociągowej w miejscu technicznie dostępnym.

§ 27

Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi Odbiorcy w sprawach innych niż reklamacje, w szczególności sprawach zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, w terminach:
1) zapytania otrzymane telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną - bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, tym samym kanałem informacyjnym,
2) wystąpienia na piśmie - w terminie 14 dni w formie pisemnej, chyba że Odbiorca dopuścił udzielenie informacji w innej formie.

§ 28

1. Informacje podane przez Odbiorcę w umowie, dotyczące w szczególnosci: adresu siedziby lub miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wiążą strony do czasu pisemnego zawiadomienia o ich zmianie przez Odbiorcę.
2. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zaniedbania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w szczególności pisma kierowane do Odbiorcy na dotychczasowy adres dwukrotnie i przez niego nie odebrane, pozostawia się w aktach Przedsiębiorstwa ze skutkiem ich doręczenia.

§ 29

1. W przypadku opóźnienia z wpłatą należności, Przedsiębiorstwo wystawia upomnienie, którego kosztami obciąża Odbiorcę.
2. Koszt upomnienia wynosi dwukrotność wartości przesyłki poleconej w Poczcie Polskiej.
3. Upomnienie może zostać wysłane Odbiorcy nie częściej, niż raz w miesiącu.

§ 30

1. Kontrolę i czynności dokonywane na podstawie art. 7 ustawy przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących u Odbiorcy, w sposób nie zakłócający pracy, z zastrzeżeniem art. 10 pkt 3 ustawy.
2. Kontrolę w lokalu mieszkalnym przeprowadza się w godzinach od 700 do 2000, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rozdział 10
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 31

1. Punktami przeznaczonymi do poboru wody na cele gaśnicze z sieci wodociągowej są hydranty przeciwpożarowe lub inne miejsca uzgodnione z Przedsiębiorstwem.
2. Jednostki straży poźarnej gaszące pożar i dokonujące poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci Przedsiębiorstwa zobowiązane do:
1) powiadamiania Przedsiębiorstwa o miejscach pożarów, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń, nie później niż do godz. 15.00 dnia następującego po dniu zaistnienia pożaru;
2) przekazywania Przedsiębiorstwu danych o ilości wody pobranej z sieci do gaszenia pożaru.
3. Umowa na pobór wody na cele przeciwpożarowe i inne cele wymienione w art. 22 ustawy, zawierana jest przez Przedsiębiorstwo z Gminą.
4. Rozliczenia za wodę pobraną na cele wskazane w ust. 3, dokonywane są na podstawie danych ilości zużytej wody otrzymanych od jednostki straży pożarnej oraz taryfy Przedsiębiorstwa.

§ 32

1. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę wspólnym przyłączem wodociągowym na cele gospodarcze i cele przeciwpożarowe, to w przypadku gdy obliczeniowy przepływ przeciwpożarowy jest większy od obliczeniowego przepływu gospodarczego, Odbiorca jest zobowiązany do zwrotu Przedsiębiorstwu różnicy kosztów między wodomierzem głównym za wodomierzem zespolonym (sprzężonym).
2. Ustępu 1 nie stosuje się, jeśli Odbiorca rozdzieli instalacje wodociągowe w budynku umożliwiające odrębne opomiarowanie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Przedsiębiorstwo pokrywa koszty wodomierza głównego.

Rozdział 11
Przepisy końcowe

§ 33

Traci moc uchwała nr 56/X/2011 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Dzików.

§ 34

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w dzienniku urzędowym woj. podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 216/LIII/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania organowi regulacyjnemu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.06.2018 13:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż