Uchwała Nr 219/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr 219/LIV/2018
Rady Gminy w Sterym Dzikowie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 121)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przeznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną we wsi Cewków gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 8067 o pow. 0,05 ha na rzecz ...............................................*.

§ 2

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.


Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 219/LIV/2018
z dnia 27.06.2018r.

Lp. KW Nr ewid. działki Pow. działki (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w studium zagodpodarowania przestrzennego
1. KW 27798 8067 0,05 w. Cewków

tereny najbardziej wartościowe dla rolnictwa

* na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119/1) pominięto imię i nazwisko nabywcy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 219/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.07.2018 12:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż