Uchwała Nr 220/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Uchwała Nr 220/LIV/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 240.000 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 55.000 zł.
b) pomoc finansowa ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR oraz środków z budżetu krajowego na realizację zadania pn. "Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików" - 60.000 zł
c) dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. "Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików" 125.000 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 782.125 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych wygon koło Granisza dz. nr ewid. 5749 miejsc. Cewków" - 60.000 zł
b) zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych wygon Halesiaka dz. nr ewid. 2190 miejsc. Stary Dzików km 0+010 - km 0+200" - 61.000 zł
c) zakup węży do zestawu hydraulicznego dla OSP Stary Dzików - 6.000 zł
d) pokrycie wydatków związanych z wprowadzeniem obszaru złoża gazu ziemnego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Dzików - 1.125 zł
e) zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Cewkowie" - 300.000 zł
f) zadanie pn. "Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików" - 101.000 zł
g) zadanie pn. "Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików" - 253.000 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7.125 zł przeznaczone na:
a) spłatę odsetek zaciągniętych w latach poprzednich - 7.125 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Na podstawie złożonego przez sołtysa wsi Nowy Dzików wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w 2018 roku zmniejsza się wydatki w zadaniu wznowienie granic wygonów o kwotę 5.000 zł (dział 600, rozdział 60017 paragraf 4300), z przeznaczeniem na zadania:
- utrzymanie zieleni w miejscowości Nowy Dzików - 500 zł
- remont ławek - 200 zł (na boisku sportowym)
- wstawienie rury na wygonie od strony południowej od W. Samagalskiego - 500 zł
- zakup kruszywa przeznaczonego na remont wygonów - 3.800 zł
7. W uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok w dziale 801 rozdziale 80101 paragrafie 6050 zmienia się nazwę zadania z "Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewkowie" na "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Cewkowie".
8. W Uchwale Nr 195/XLIX/2018 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok zmienia się klasyfikację budżetową zadania "Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dla pięciu Otwartych Stref Aktywności zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików" z działu 921 rozdziału 92195 paragrafu 6050 na dział 926 rozdział 92695 paragraf 6050.

§ 2

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy przeznaczoną na rozchody o kwotę 535.000 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 535.000 zł, z tego:
- § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w kwocie 87.808,90 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" w kwocie 447.191,1O zł
3. Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 447.191,1O zł, z tego:
- na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 447.191,10 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 220/LIV/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 czerwca 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 55.000
  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 55.000
  6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 55.000
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 60.000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60.000
  6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) 60.000
3. 926 Kultura fizyczna 125.000
  92695 Pozostała działalność 125.000
  6260 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 125.000
    Razem zwiększenia 240.000

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 220/LIV/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 czerwca 2018 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 121.000
  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 121.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 121.000
2. 600 Transport i łączność 4.300
  60017 Drogi wewnętrzne 4.300
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.800
  4300 Zakup usług pozostałych 500
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 101.000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 101.000
  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41.000
4. 710 Działalność usługowa 1.125
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1.125
  4300 Zakup usług pozostałych 1.125
5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 6.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
6. 801 Oświata i wychowanie 300.000
  80101 Szkoły podstawowe 300.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000
7. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500
  4300 Zakup usług pozostałych 500
8. 926 Kultura fizyczna 253.200
  92601 Obiekty sportowe 200
  4270 Zakup usług remontowych 200
  92695 Pozostała działalność 253.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 253.000
    Razem zwiększenia 787.125
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 5.000
  60017 Drogi wewnętrzne 5.000
  4300 Zakup usług pozostałych 5.000
2. 757 Obsługa długu publicznego 7.125
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 7.125
  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 7.125
    Razem zmniejszenia 12.125

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 220/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.07.2018 12:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.07.2018 10:59 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
17.07.2018 10:58 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
17.07.2018 10:56Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
09.07.2018 12:30 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
09.07.2018 12:22Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
09.07.2018 12:21 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)