Uchwała Nr 222/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr 222/LIV/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć w 2018 roku kredyt długoterminowy w banku wybranym w drodze postepowania o zamówienia publiczne w wysokości 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach, w tym na zadanie pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą".

§ 2

Spłata kredytu wraz z odsetkami będzie dokonywana z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w następujących terminach:
2018-2024 - spłata odsetek
2020-2024 - spłata kredytu

§ 3

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 222/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.07.2018 12:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż