Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 

W związku z przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie danych osobowych i rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119/1) podaje się następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 83, 37-632 Stary Dzików

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail iod-gok@starydzikow.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 RODO.

4. Udostępnione dane osobowe mogą być ujawnianie następującym kategoriom odbiorców:
organy i instytucje państwowe w zakresie wykonywanych zadań na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

5. Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują tj. przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.

6. W związku z przetwarzaniem przeze mnie Pani/Pana danymi osobowymi, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:09.07.2018 14:34
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.07.2018 11:38