Uchwała Nr 225/LV/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 225/LV/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 16 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa wart. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 186/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok pod nazwą "Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza szatniowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Cewkowie" poprzez zwiększenie zakresu przedsięwzięcia w 2018 roku wskutek zwiększenia wydatków związanych z koniecznością przebudowy linii energetycznej napowietrznej przyłącza kablowego kolidujących z projektowaną inwestycją.
2. W związku ze zmianą o której mowa w ust. 1 zwiększeniu ulegają wydatki na w przedsięwzięcie wymienione w ust. 1 w 2018r. o kwotę 9.000 zł. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie ulegają zwiększeniu do kwoty 1.089.855 zł.
3. Limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 ulega zwiększeniu o kwotę 9.000 zł, w tym w roku 2018 o kwotę 9.000 zł.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa wart. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2024, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 225/LV/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.07.2018 09:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż