Uchwala Nr 226/LV/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 214/LIII/2018 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Uchwala Nr 226/LV/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 16 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr 214/LIII/2018 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 214/LIII/2018 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 1 pkt b) otrzymuje brzmienie: "zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych - 650 zł"
2. W załączniku nr 1 w tabeli I Zwiększenia w wierszu 3. zmienia się klasyfikację budżetową z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziału 75405 Komendy powiatowe Policji paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf 4260 Zakup energii.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwala Nr 226/LV/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 214/LIII/2018 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.07.2018 09:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż