Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Zarządzenie Nr 30/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

Wójt Gminy Stary Dzików
zarządza co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Stary Dzików Uchwały Nr 210/LII/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok oraz na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy w Starym Dzikowie w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok:
- Nr 21/2018 z dnia 28 marca 2018r.
- Nr 24/2018 z dnia 10 kwietnia 2018r.
- Nr 27/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r.
- Nr 29/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r.
dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików oraz w prognozie kwoty długu na lata 2018-2024, określonej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 186/XLVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok zmienionej z późniejszymi zmianami:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 481.003,71 zł;
2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 635.255,73 zł;
3) zwiększa się dochdy majatkowe o kwotę 1.717 zł
4) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.434 zł;     
5) zmniejsza się nadwyżkę budżetu przeznaczoną na rozchody o kwotę 159.969,02 zł
6) zwiększa się przychody budżetu w postaci wolnych środków o kwotę 159.969,02 zł

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2024, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2024 Gminy Stary Dzików określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.08.2018 11:39