Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo - gospodarza na terenie gminy Stary Dzików

Zarządzenie nr 31/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo - gospodarza na terenie gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 4. ust. 1 pkt 20 ustawy za dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.), art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 2234 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 37/2018 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo - gospodarza na terenie województwa podkarpackiego oraz Zarządzenia Nr 10/2018 Starosty Lubaczowskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo - gospodarza na terenie powiatu lubaczowskiego

zarządza się co następuje:

§ 1

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) HNS (ang. Host Nation Support) -wsparcie przez państwo gospodarza -to cywilna i wojskowa pomoc udzielona przez państwo gospodarza (państwa przyjmujące) w czasie pokoju, kryzysu i w czasie wojny woskom sojuszniczym i organizacjom, które są rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się przez terytorium państwo gospodarza. Podstawę do udzielania takiej pomocy stanowią porozumienia, zawarte pomiędzy stosownymi władzami państwa gospodarza i państw wysyłających oraz/lub NATO;
2) PK HNS - Punkt Kontaktowy HNS - to stanowisko lub grupa stanowisk wskazana przez uprawniony organ administracji publicznej- w strukturze obsługującego go urzędu - do reprezentowania tego organu w procesie planowania i realizacji zadań wynikających z obowiązku państwo -gospodarza. Jest podstawowym elementem struktury systemu wsparcia przez państwo - gospodarza zapewniającym sprawną koordynację przedsięwzięć wynikających z obowiązków państwa - gospodarza.

§ 2

Zarządzenie określa:
1) organy, w których ma funkcjonować Punkt Kontaktowy Host Nation Support (PK HNS);
2) zasady przygotowania, organizacji i uruchomienia PK HNS;
3) odpowiedzialność i zadania osób funkcyjnych;
4) dokumenty obowiązujące w systemie PK HNS;
5) zadania organów administracji publicznej oraz kierowników jednostek organizacyjnych tworzących PK HNS;

§ 3

W celu zapewnienia warunków wywiązywania się przez Rzeczpospolitą Polską z zobowiązań wynikających z członkostwa w Organizacji Traktatu Północno Atlantyckiego w zakresie planowania i realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa - gospodarza, tworzy się system na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa - gospodarza, zwany dalej "Systemem HNS".
W skład Systemu HNS na terenie gminy Stary Dzików wchodzi:
1) Punkt Kontaktowy HNS Wójta Gminy Stary Dzików;

§ 4

Punkt Kontaktowe HNS, w trybie pozamilitarnych przygotowań obronnych, przygotowują organy administracji publicznej i kierownicy jednostek wymienionych w § 3 w siedzibie tych jednostek.

§ 5

Za prawidłowe przygotowanie i funkcjonowanie Punktów Kontaktowych HNS odpowiedzialne są organy administracji publicznej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych tworzących Punkt Kontaktowy, o których mowa w § 3.

§ 6

Organizacja i przygotowanie Punktu Kontaktowego HNS przez organy administracji publicznej i kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 obejmuje:
1) określenie zadań oraz miejsca jego funkcjonowania;
2) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za jego organizację;
3) opracowanie zasadniczej dokumentacji;
4) tworzenie i utrzymywanie zbioru danych o zasobach obronnych, które mogą być wykorzystywane na rzecz wsparcia wojsk sojuszniczych.

§ 7

Punkt Kontaktowy HNS będzie aktywowany na polecenie wojewody, z chwilą przygotowywania rzeczywistych przedsięwzięć związanych z pobytem lub przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych przez teren województwa podkarpackiego a wymagających wsparcia.

§ 8

Punkt Kontaktowy HNS może być aktywowany na potrzeby szkolenia praktycznego.

§ 9

Wymianę informacji i współdziałanie dla potrzeb HNS należy realizować dostępnymi środkami poprzez:
1) przygotowany Punkt Kontaktowy HNS;
2) funkcjonujące struktury kierowania i służby dyżurne systemu zarządzania kryzysowego;
3) stałe dyżury uruchomiane w określonych sytuacjach.

§ 10

W celu przygotowania właściwych organów i podmiotów do realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych na obszarze gminy Stary Dzików tworzy się w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie Punkt Kontaktowy Host Nation Support zwany dalej Punktem Kontaktowym Wójta Gminy Stary Dzików w składzie:
1) Kierownik Punktu Kontaktowego HNS - Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie,
2) Z-ca Kierownika Punktu Kontaktowego HNS- Pracownik ds. wojskowo - obronnych Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

§ 11

Do zadań Punktu Kontaktowego HNS należy w szczególności:
1) koordynowanie zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie;
2) współpraca z punktem Kontaktowym HNS Wojewody Podkarpackiego i punktem Kontaktowym HNS Starosty Lubaczowskiego;
3) bieżąca aktualizacja zbioru danych o zasobach obronnych przewidywanych do wydzielenia na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza. Zbiór danych powinien określać możliwości udzielenia wsparcia wojskom sojuszniczym w zakresie: zakwaterowania, wyżywienia, pomocy medycznej, ochrony środowiska, usług remontowych, transportowych, pralniczych, sanitarnych, teleinformatycznych oraz zaopatrzenia w materiały pędne i smary, istniejące na administrowanym obszarze;
4) zapewnienia wymiany informacji z PK HNS wchodzących w skład Systemu HNS;
5) reprezentowanie Wójta Gminy Stary Dzików w kontaktach w zakresie HNS, w tym relacjach z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych przebywających lub przemieszczających się przez terytorium powiatu lubaczowskiego, a także z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań HNS.

§ 12

Osoby zajmujące stanowiska pracy określone w § 10 upoważniam do reprezentowania Wójta Gminy w kontaktach w zakresie HNS z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych przebywających na terenie gminy Stary Dzików oraz z kierownikami jednostek organizacyjnych niezbędnymi do prawidłowego wywiązywania się z przyjętych zobowiązań międzynarodowych. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 1.

§ 13

Do zadań Kierownika Referatu Organizacyjnego należy:
1) sprawowanie nadzoru i koordynacja prac związanych z przygotowaniem, uruchamianiem i sprawnym funkcjonowaniem systemu wsparcia przez państwo - gospodarza na terenie gminy Stary Dzików;
2) ustaleniem w referacie stanowiska pracy wykonującego bieżące zadania Punktu Kontaktowego HNS Wójta Gminy Stary Dzików: w tym prowadzenie i aktualizacja zbioru danych gminy Stary Dzików dotyczących zasobów przewidywanych do wydzielania na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza:
3) opracowanie nadzoru i koordynacja prac związanych z opracowaniem "Instrukcji Punktu Kontaktowego HNS Wójta Gminy Stary Dzików";
4) sprawowaniem nadzoru i koordynacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji PK HNS przez organy samorządowe na terenie gminy Stary Dzików;
5) organizowanie systemu gromadzenia, prowadzenie i aktualizacja zbioru danych gminy Stary Dzików dotyczących zasobów przewidywanych do wydzielenia na potrzeby realizacji zadań wynikających z HNS;
6) posiadanie bazy danych teleadresowych PK HNS z terenu gminy Stary Dzików.

§ 14

Kierowników Referatów Urzędu Gminy w Starym Dzikowie zobowiązuje się do udzielania wsparcia i współpracy z Kierownikiem PK HNS Wójta Gminy Stary Dzików zgodnie z obszarem działalności w realizacji zadań związanych z pobytem lub przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych przez teren powiatu lubaczowskiego.

§ 15

W celu realizacji zadań określonych w niniejszym zarządzeniu, zobowiązuje się pracownika ds. wojskowo-obronnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie:
1) unormowania organizacji i funkcjonowania PK HNS w jednostce;
2) wyznaczenie stanowiska pracy odpowiedzialnego za prowadzenie spraw bieżących z zakresu organizacji i funkcjonowania PK HNS w jednostce,
3) opracowanie dokumentacji PK HNS i wdrożenia do użytkowania w miejsce dotychczas obowiązującej,
4) planowania, organizowania i prowadzenia szkoleń z HNS,
5) aktualizowania zbioru danych o zasobach obronnych państwa prowadzonego przez PK HNS,
6) posiadania, aktualizowania i wzajemnego przekazywania danych teleadresowych PK HNS bezpośrednio i pośrednio ze sobą współdziałających,
7) utrzymania w aktualności dokumentacji PK HNS.

§ 16

Kierownik PK HNS Wójta Gminy Stary Dzików powiadomi pisemnie Kierownika PK HNS Starosty Lubaczowskiego oraz Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego PUW w Rzeszowie o utworzeniu i składzie Punktu Kontaktowego HNS w terminie do 30.04.2018 r.

§ 17

Kierownik PK HNS Wójta Gminy Stary Dzików przekazują dane teleadresowe PK HNS do PK HNS Starosty Lubaczowskiego i PK HNS Wojewody Podkarpackiego:
1) Niezwłocznie po każdej zmianie danych,
2) Nie rzadziej niż raz w roku w terminie do 30 kwietnia w przypadku nie wystąpienia zmian w danych teleadresowych.

§ 18

Nadzór nad organizacją, przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu PK HNS na terenie gminy Stary Dzików powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.

§ 19

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

§ 20

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia nr 31/2018 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Stary Dzików, dnia ..........................

Wójt Gminy Stary Dzików
ul. Kościuszki 79
37-632 Stary Dzików

UPOWAŻNIENIE NR ..................................

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) w celu realizacji zadań, o których mowa w § 11 zarządzenia nr 31/2018 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo - gospodarza na terenie gminy Stary Dzików

Upoważniam:

Panią/Pana: ....................................................
                              (imię i nazwisko)

legitymującego się dowodem osobistym o nr ..........................
 
do reprezentowania Wójta Gminy Stary Dzików w kontaktach z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych przebywających na terenie gminy Stary Dzików oraz kierownikami jednostek organizacyjnych, niezbędnymi do prawidłowego wywiązania się Rzeczypospolitej Polsklej z przyjętych zobowiązań międzynarodowych.
Niniejsze upoważnienie ważne jest do dnia ................................ r. i nie może być przenoszone na inne osoby. Upoważnienie jest ważne z dowodem osobistym.
Jednocześnie prosi się wszystkich, do których zwróci się osoba legitymująca się niniejszym upoważnieniem o udzielenie jej wszelkiej pomocy w zakresie sfornułowanvrn przez nią na piśmie. Wszelkie zobowiązania wynikające z pomocy będą regulowane przez stronę, której pomoc zostanie przekazana, lub inną jednostkę organizacyjną wskazaną przez organ, który udzielił niniejszego upoważnienia.

....................................................
(podpis i pieczątka organu, kierownika jednostki organizacyjnej)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo - gospodarza na terenie gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.08.2018 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż