Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie
w zakresie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:

1. Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików, tel. 16 631-80-50, e-mail: urzad@starydzikow.pl jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia niniejszego postępowania administracyjnego.
2. W Gminie Stary Dzików wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: mbuczko@starydzikow.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 2010).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi. Zgodnie z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie zakończone.
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odebranie z Pani/Pana nieruchomości odpadów komunalnych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w zakresie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.08.2018 13:21
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.12.2019 13:04