Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych oraz w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 29/2018 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 19/2018 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 16 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 35/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych oraz w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 29/2018 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 19/2018 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 16 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 7.590,02 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 50 zł
b) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 3.782 zł
c) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 758,02 zł
d) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 3.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uchyla się Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 19/2018 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 16 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej między paragrafami klasyfikacj i budżetowej.

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 11 maja 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 50 50
  02001 Gospodarka leśna 50 50
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   50
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50  
2. 600 Transport i łączność 3.782 3.782
  60016 Drogi publiczne gminne 3.000 3.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000  
  4270 Zakup usług remontowych   3.000
  60017 Drogi wewnętrzne 782 782
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 684  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 98  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   782
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 758,02 758,02
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 758,02 758,02
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 394,50  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 56,52  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 307  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   758,02
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000 3.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 3.000 3.000
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   2.000
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000  
    Razem 7.590,02 7.590,02

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych oraz w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 29/2018 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 19/2018 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 16 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.08.2018 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż